EESK izsludina 2021. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai par klimatam veltītiem pasākumiem

This page is also available in

EESK apbalvos piecus klimata projektus, kas apliecinās nenovērtējamo pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu klimatneitralitātē

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir sākusi pieņemt pieteikumus uz 2021. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai. Par savas balvas tematu izvēlējusies klimata pasākumus, EESK izraudzīsies uzvarētājus starp radošām un novatoriskām iniciatīvām, kuru mērķis būs veicināt taisnīgu pāreju uz mazoglekļa ekonomiku, kas noturīga pret klimata pārmaiņām.

Pieteikumu var iesniegt ikviena pilsoniskās sabiedrības organizācija, kas oficiāli reģistrēta Eiropas Savienībā un darbojas vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī. Uz balvu var pieteikties arī ES iedzīvotāji kā privātpersonas. Lai kvalificētos balvai, iniciatīvām un projektiem jātiek īstenotiem Eiropas Savienībā.

Pieteikšanās — līdz 2021. gada 30. jūnija plkst. 10.00 (pēc Briseles laika).

Projektu īstenošanai jābūt vai nu pabeigtai, vai arī vēl jāturpinās. Uz balvu nevar pretendēt tādi projekti, kas ir ieplānoti, bet kuru īstenošana līdz 2021. gada 30. jūnijam vēl nav sākta.

Tiks izraudzīti ne vairāk kā pieci uzvarētāji, kuriem kopumā piešķirs 50 000 EUR. Atkarībā no situācijas veselības jomā apbalvošanas ceremonija, domājams, notiks Briselē, EESK plenārsesijas laikā 2021. gada 8.–9. decembrī.

 

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR ŠĪGADA BALVAS TEMATU

Būdama pirmā ES iestāde, kas, aizsākoties globālajai klimata streiku kustībai Piektdienas — nākotnei, deva vārdu Grētai Tūnbergai, klimata jomā EESK vienmēr ir aktīvi atbalstījusi augšupēju rīcību.

Tāpēc tā vienmēr ir uzsvērusi: lai pāreja uz klimatneitralitāti kļūtu par realitāti, ļoti liela nozīme ir vietējām organizācijām un cilvēkiem. Viņi pilda ārkārtīgi svarīgu lomu, palīdzot mainīt normas un rīcību, padarot vietējo ekonomiku zaļāku un vietējā vai reģionālā līmenī virzot pāreju uz nulles emisiju sabiedrību.

Savā darbā EESK ir atkārtoti uzsvērusi, ka tikai no visu dalībnieku rīcības un apņēmības ir atkarīgs, vai panākumus gūs Eiropas zaļais kurss, saskaņā ar kuru ES ir apņēmusies līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Viena no galvenajām zaļā kursa iniciatīvām – Eiropas Klimata pakts – jāorientē uz to, lai mudinātu cilvēkus palīdzēt problēmu risināt, nevis to radīt, un tālab jādod viņiem iespēja mainīt sistēmas, kas mūs novedušas pie klimata krīzes sliekšņa.

EESK turklāt uzskata, ka klimata politikas pasākumos īpaši svarīgi ir iesaistīt jauniešus. Šī gada martā gadskārtējais un populārais Komitejas pasākums Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!, kurā pulcējās vidusskolēni no visām ES dalībvalstīm un kandidātvalstīm, deva iespēju inscenēt starptautisku klimata pārmaiņu konferenci (COP) un uzņemt viesos daudzus atzītus klimata aktīvistus.

Piešķirot savu pazīstamo balvu šim svarīgajam tematam, EESK vēlas godināt un celt gaismā nevalstiskos centienus, kas līdz šim īstenoti klimata jomā. Balvas mērķis ir arī sagādāt papildu stimulu pašreizējiem projektiem un iedvesmot jaunus, tādējādi uzsverot ieguldījumu, ko Eiropas zaļajam kursam var dot gan pilsoniskās sabiedrības organizācijas, gan privātpersonas.

Balva pilsoniskajai sabiedrībai 2021. gadā tiks piešķirta izciliem projektiem un iniciatīvām, kas aptver vismaz vienu no šādiem jautājumiem:

 • veicināt pilnīgu pilsoniskās sabiedrības iesaisti pārejā uz klimatneitrālu sabiedrību un/vai šādas pārejas akceptēšanu;
 • veicināt iedzīvotāju līdzdalību debatēs par klimata pārmaiņām;
 • izstrādāt/īstenot tādus projektus, kas iedvesmo un veicina pāreju uz klimatam labvēlīgu dzīvesveidu cilvēka vietējā vidē un darbavietās, tostarp darba devēju vai darba ņēmēju organizācijās;
 • veicināt patērētāju izpratni par klimatu vai sekmēt ieradumu maiņu un pārmaiņas sociālajās normās saistībā ar klimata krīzi;
 • izstrādāt/īstenot projektus, kas atbalsta aktīvu klimata politiku vietējā, reģionālajā, valsts vai Eiropas līmenī;
 • veicināt klimatisko taisnīgumu plašākā nozīmē, ņemot vērā cilvēktiesības un uzņēmumu sociālo atbildību; sekmēt izpratni par klimata pārmaiņām lielākās, daudzveidīgākās un/vai nelabvēlīgā situācijā esošās vai marginalizētās mērķgrupās; nodrošināt, ka pārejā uz klimatneitrālu ekonomiku neviena sabiedrības grupa netiek atstāta novārtā;
 • veicināt izglītošanu par klimata jautājumiem visu līmeņu skolās; izstrādāt/īstenot projektus, kas vairo bērnu un jauniešu informētību par klimata pārmaiņām un to mazināšanas risinājumiem;
 • palielināt informētību par klimata pārmaiņu sekām un popularizēt pasākumus, kuru mērķis ir palielināt noturību pret klimata pārmaiņām un pielāgošanos tām;
 • veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos klimata politikas īstenošanā vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī;
 • veicināt aktīvu pilsoniskumu un dot vairāk iespēju, tostarp iesaistīties projektos, kuri veicina taisnīgu pārkārtošanos un rada jaunu pilsonisko mijiedarbību, kas ved uz klimatneitrālu ekonomiku;
 • veicināt jauniešu aktīvu iesaisti klimata risinājumu ierosināšanā un īstenošanā, kā arī dot jauniešiem iespēju piedalīties klimata un vides politikas lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī.

Uz balvu nevar pretendēt nekādas literāras vai zinātniskas publikācijas ne ar kādu atbalstu, ne arī audiovizuāli produkti un jebkāda veida mākslas darbi.

Pilns nosacījumu saraksts un tiešsaistes pieteikuma veidlapa ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

 

KAS IR BALVA PILSONISKAJAI SABIEDRĪBAI

Balvu pilsoniskajai sabiedrībai 2021. gadā EESK piešķirs jau divpadsmito reizi. Katru gadu balva ir veltīta kādai īpaši svarīgai ES tēmai; tas ir apbalvojums un stimuls pilsoniskās sabiedrības organizāciju vai privātpersonu iniciatīvām un sasniegumiem, kas devuši ievērojamu ieguldījumu kopīgo Eiropas kohēzijas un integrācijas vērtību popularizēšanā.

2020. gadā EESK balva pilsoniskajai sabiedrībai tika aizstāta ar vienreizēju Pilsoniskās solidaritātes balvu, kas bija veltīta cīņai pret Covid-19. Ar šo balvu EESK godināja 23 pilsoniskās sabiedrības organizācijas, privātpersonas un privātuzņēmumus no visas ES, kuri bija apliecinājuši ārkārtēju solidaritāti un pilsonisko atbildību pandēmijas apkarošanā un tās radītā smagā trieciena seku mazināšanā. 2019. gadā ar balvu pilsoniskajai sabiedrībai uzmanība tika vērsta uz dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm.

Aicinām jūs mudināt savas valsts vai sava tīkla pilsoniskās sabiedrības organizācijas pieteikties uz EESK 2021. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai un tādējādi palīdzēt vērtīgiem projektiem gūt pelnīto atzinību.