Energiapööre vajab selget poliitilist ettekujutust tulevikust, sest see ei ole üksnes tehnoloogiline küsimus, vaid ka tõsine sotsiaalne katsumus. Lutz Ribbe ja Thomas Kattnigi koostatud arvamuses, mis võeti vastu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu septembris toimunud istungjärgul, rõhutab komitee, et tuleviku energiasüsteemil peavad olema nii tsentraliseeritud kui ka detsentraliseeritud elemendid, kuid selle korraldust ei saa jätta juhuse hooleks.

Arutelu käigus ütles Lutz Ribbe: „Vaja on selget ettekujutust sellest, kas tähtsamaks tuleb pidada detsentraliseerimist või tsentraliseerimist. Euroopa energiasüsteemi ümberkujundamiseks on eelkõige vaja tagada nii avaliku kui ka erasektori jaoks investeerimiskindlus, mida on võimalik saavutada ainult siis, kui tehakse selgeid põhimõttelisi otsuseid.“

Seda mõttekäiku jätkates lisas Thomas Kattnig: „Tuleb tagada töötajate, ametiühingute ja tarbijate kaasamine energiasüsteemi ümberkujundamisse. Poliitikakujundajad on seda lubanud ja komitee on seda tungivalt nõudnud. Ent komisjon ja liikmesriigid jätavad siingi enamiku küsimusi vastuseta. Praegused energiapoliitika algatused pigem lausa takistavad kui soodustavad üldsuse laialdast osalemist.“

Nii tsentraliseeritud kui ka detsentraliseeritud süsteemidel on oma head ja vead. Tsentraliseeritud süsteemis on väärtusloome koondunud tavaliselt väheste osalejate kätte. Detsentraliseeritud süsteemis saavad aga tarbijad osaleda aktiivsete klientide, kodanike energiakogukondade, põllumajandustootjate, VKEde ja munitsipaalettevõtetena. (mp)