Energiakäänne edellyttää selkeää poliittista visiota, koska se ei ole ainoastaan teknologinen kysymys vaan myös syvälle ulottuva yhteiskunnallinen haaste. Lutz Ribben ja Thomas Kattnigin laatimassa, ETSK:n syyskuun täysistunnossa hyväksytyssä lausunnossa komitea korostaa, että tulevaan energiajärjestelmään on sisällyttävä sekä keskitettyjä että hajautettuja elementtejä, mutta sen organisointia ei voi jättää sattuman varaan.

Keskustelun yhteydessä Ribbe totesi: ”Tarvitaan selkeää näkemystä siitä, olisiko etusijalle asetettava hajauttaminen vai keskittäminen. Euroopan energiakäänne edellyttää kuitenkin ennen kaikkea investointivarmuutta sekä julkisen että yksityisen sektorin kannalta, ja se voidaan saavuttaa vain, jos tehdään selkeitä periaatepäätöksiä.

Kattnig oli samaa mieltä ja lisäsi: ”Poliittisten päättäjien lupaama työntekijöiden, ammattijärjestöjen ja kuluttajien osallisuus energiakäänteessä on taattava, ja ETSK vaatii sitä painokkaasti. Myös tässä yhteydessä komissio ja jäsenvaltiot jättävät kuitenkin avoimiksi enemmän kysymyksiä kuin mihin ne vastaavat. Lisäksi nykyiset energiapoliittiset aloitteet pikemminkin estävät kuin kannustavat kansalaisten laajaa osallistumista.”

Sekä keskitetyillä että hajautetuilla järjestelmillä on hyvät ja huonot puolensa. Keskitetyssä järjestelmässä arvonmuodostus keskittyy tyypillisesti pienelle määrälle toimijoita. Hajautetussa järjestelmässä toimintaan voivat puolestaan osallistua kuluttajat aktiivisina asiakkaina, kansalaisten energiayhteisöt, maataloustuottajat, pk-yritykset ja kunnalliset yritykset. (mp)