Komitee toetab sellise tulevase elektrituru loomist, mis põhineb avaliku ja erasektori partnerlusel ning reguleerimise ja liberaliseerimise kombinatsioonil.

Väljapakutud mudeli keskmes on valitsuse kehtestatav elektrituruvahend („e-facility“), mille kaudu ostetakse tootjatelt elektrit ja müüakse seda kodutarbijate, VKEde, kodanike energiakogukondade ja suurtarbijate elektritarnijatele ning vajaduse ja võimaluse korral teistele riikidele.

Selle vahendi kaudu sõlmitaks elektritootjatega pakkumismenetluste alusel pikaajalised lepingud. Neid lepinguid oleks mitut liiki, näiteks energiaostulepingud, hinnavahelepingud ja „kulud pluss“-lepingud.

Jan Dirxi ja Christophe Quarezi koostatud ja 14. juunil 2023 täiskogu istungjärgul vastu võetud komitee arvamuse kohaselt on see peamine reform, mis tuleks ELi praegusel elektriturul läbi viia.

„Komitee on pikka aega toetanud ELi elektrituru reformi,“ ütles Jan Dirx. „Meie arvates on edasiminekuks vaja hübriidmudelit, mis põhineb põhimõttel „võimaluse korral liberaliseerida, vajaduse korral reguleerida“.“

„Energia on meie majandus- ja sotsiaalsüsteemi põhielement ning seda ei tohiks käsitleda nagu mis tahes muud kaupa. Energia on avalike teenuste keskne osa,“ rõhutas Christophe Quarez. „Meie ettepaneku kohaselt vastutab valitsus kestlikkuse, taskukohasuse ja varustuskindluse eesmärkide saavutamise eest.“ (mp)