Komitea kannattaa sellaisten tulevien sähkömarkkinoiden luomista, jotka perustuvat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen ja yhdistelmään sääntelyä ja vapauttamista.

Keskeinen tekijä tässä mallissa on julkishallinnon perustama sähkömarkkinaväline (E-facility), jolla ostetaan sähköä tuottajilta ja myydään sitä kotitalouksien, pk-yritysten, kansalaisten energiayhteisöjen ja suurkuluttajien sähköntoimittajille ja tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan muille maille.

Välineen kautta tehtäisiin pitkäkestoisia sopimuksia sähköntuottajien kanssa tarjousten perusteella. Sopimuksia olisi erilaisia: sähkönhankintasopimuksia, hinnanerosopimuksia ja kustannusvoittolisäsopimuksia.

Jan Dirxin ja Christophe Quarezin laatiman ja 14. kesäkuuta 2023 pidetyssä täysistunnossa hyväksytyn ETSK:n lausunnon mukaan tämä on keskeinen uudistus, joka olisi toteutettava EU:n nykyisillä sähkömarkkinoilla.

”ETSK on kannattanut jo pitkään EU:n sähkömarkkinoiden uudistamista”, Dirx sanoi. ”Komitea katsoo, että oikea tapa edetä on hybridimalli, joka perustuu seuraavaan periaatteeseen: ’vapautetaan, kun se on mahdollista, ja säännellään, kun se on tarpeellista’.”

”Energia on olennainen osa EU:n talous- ja yhteiskuntajärjestelmää, eikä sitä tulisi käsitellä niin kuin mitä tahansa hyödykettä. Energialla on keskeinen sija julkisissa palveluissa”, korosti Quarez. ”Ehdotuksessamme kestävyyttä, kohtuuhintaisuutta ja toimitusvarmuutta koskevien tavoitteiden saavuttaminen kuuluu julkishallinnon vastuulle.” (mp)