Комитетът подкрепя създаването на бъдещ пазар на електроенергия, основан на публично-частно партньорство и комбинация от регулиране и либерализация.

В основата на този модел e въведеният от правителството „механизъм за електроенергия“, при който се закупува електроенергия от производителите и се продава на доставчиците на битовите потребители, МСП, гражданските енергийни общности и големите потребители, и когато е подходящо и възможно — на други държави.

При този механизъм ще се сключват дългосрочни договори с производителите на електроенергия въз основа на тръжни процедури. Тези договори биха били различни по вид, като споразумения за закупуване на електроенергия, договори за разлика и договори на база „разходи плюс“.

Това е ключовата реформа, която би трябвало да се извърши на настоящия пазар на електроенергия в ЕС, според становището на ЕИСК, изготвено от Ян Диркс и Кристоф Куарез, прието на пленарната сесия на 14 юни 2023 г.

„Комитетът отдавна се застъпва за реформа на пазара на електроенергия в ЕС“, заяви г-н Диркс. „Смятаме, че пътят напред е хибриден модел, основан на принципа на „Либерализиране, където е възможно, и регулиране, където е необходимо“.

„Енергетиката е ключов градивен елемент на нашата икономическа и социална система и не би трябвало да се разглежда като всяка друга стока. Енергетиката е централна част от обществените услуги“, подчерта г-н Куарез „С нашето предложение правителството отговаря за постигането на целите за устойчивост, достъпност и сигурност на доставките.“ (mp)