Komitet popiera utworzenie przyszłego rynku energii elektrycznej w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne oraz połączenie regulacji i liberalizacji.

Istotą tego modelu byłaby ustanowiona przez rząd e-agencja, która skupowałaby energię elektryczną od wytwórców i sprzedawała ją dostawcom zaopatrującym gospodarstwa domowe, MŚP, obywatelskim społecznościom energetycznym i dużym konsumentom oraz – gdzie to stosowne i możliwe – innym krajom.

Taka agencja zawierałaby długoterminowe umowy z wytwórcami energii elektrycznej na podstawie przetargów. Byłyby to różnego rodzaju umowy, takie jak umowy zakupu energii elektrycznej (PPA), kontrakty różnicowe (CfD) i umowy koszt plus.

Zgodnie z wnioskami opinii EKES-u, przygotowanej przez Jana Dirxa i Christophe’a Quareza i przyjętej na sesji plenarnej 14 czerwca 2023 r., jest to kluczowa reforma, którą należy przeprowadzić na obecnym unijnym rynku energii elektrycznej.

„Komitet od dawna opowiadał się za reformą rynku energii elektrycznej” – powiedział Jan Dirx. „Naszym zdaniem należy dążyć do modelu hybrydowego opartego na zasadzie »liberalizacja tam, gdzie to możliwe, regulacja tam, gdzie to konieczne«.

Energia jest kluczowym elementem naszego systemu społeczno-gospodarczego i nie należy traktować jej jak zwykłego towaru. Energia to główny element usług publicznych” – podkreślił Christophe Quarez. „Zgodnie z naszą propozycją rząd byłby odpowiedzialny za osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, przystępności cenowej i bezpieczeństwa dostaw”. (mp)