Komiteja atbalsta tāda nākotnes elektroenerģijas tirgus izveidi, kura pamatā būtu publiskā un privātā sektora partnerība, kā arī regulējuma un liberalizācijas kombinācija.

Šā modeļa galvenais elements ir valdības izveidots “e-mehānisms”, kas pērk elektroenerģiju no ražotājiem un pārdod to piegādātājiem, kuri apgādā mājsaimniecību lietotājus, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, iedzīvotāju energokopienām un lielajiem patērētājiem un – ja tas ir lietderīgi un iespējams – citām valstīm.

“E-mehānisms” dotu iespēju noslēgt ilgtermiņa līgumus ar elektroenerģijas ražotājiem, izmantojot konkursus. Šie līgumi būtu dažādi, piemēram, elektroenerģijas pirkuma līgumi, cenu starpības līgumi un izmaksu ar uzcenojumu līgumi.

Šī ir svarīga reforma, kas būtu jāveic pašreizējā ES elektroenerģijas tirgū, norādīts Jan Dirx un Christophe Quarez izstrādātajā EESK atzinumā, kas pieņemts 2023. gada 14. jūnija plenārsesijā.

“Komiteja jau sen ir atbalstījusi ES elektroenerģijas tirgus reformu,” sacīja Jan Dirx. “Domājam, ka turpmākā virzība jābalsta uz hibrīdu modeli, kura pamatā ir princips “ja iespējams, liberalizēt un, ja nepieciešams regulēt””.

“Enerģētika ir mūsu ekonomikas un sociālās sistēmas pamatelements, un pret to nevajadzētu izturēties tāpat kā pret citām precēm. Enerģētika ir sabiedrisko pakalpojumu centrālā daļa,” uzsvēra Christophe Quarez. “Saskaņā ar mūsu priekšlikumu valdība ir atbildīga par ilgtspējas, pieejamības cenas ziņā un piegādes drošības mērķu sasniegšanu.” (mp) (mp)