Het Comité staat achter de oprichting van een elektriciteitsmarkt op basis van een publiek-privaat partnerschap en een mix van regulering en liberalisering.

Centraal daarbij staat een door de overheid op te richten “e-faciliteit” die elektriciteit van de producenten koopt en doorverkoopt aan de leveranciers van huishoudelijke afnemers, kmo’s, energiegemeenschappen van burgers en grootverbruikers, en indien passend en mogelijk ook aan andere landen.

Deze “e-faciliteit” zou langetermijncontracten met elektriciteitsproducenten sluiten op basis van aanbestedingen. Het zou hierbij gaan om verschillende soorten contracten, zoals stroomafnameovereenkomsten, contracten ter verrekening van verschillen en kostprijs-pluscontracten.

Dit zijn in een notendop de belangrijkste door te voeren hervormingen van de huidige EU-elektriciteitsmarkt volgens het EESC-advies van Jan Dirx en Christophe Quarez, dat tijdens de zitting van 14 juni 2023 werd goedgekeurd.

“Het Comité pleit al langer voor een hervorming van de elektriciteitsmarkt van de EU”, aldus de heer Dirx. “Wij denken dat daarbij moet worden ingezet op een hybride model volgens het principe 'liberaliseren waar mogelijk, reguleren waar nodig'.”

"Energie is een cruciale bouwsteen van ons economisch en sociaal systeem en mag niet worden behandeld als doorsnee handelswaar. Het gaat om “een centraal onderdeel van de openbare dienstverlening”, zo benadrukte de heer Quarez. “Ons voorstel legt de verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelstellingen van duurzaamheid, betaalbaarheid en voorzieningszekerheid bij de overheid.” (mp)