Výbor se zasazuje o to, aby byl budoucí trh s elektřinou založen na partnerství veřejného a soukromého sektoru a na kombinaci regulace a liberalizace.

Ústředním prvkem tohoto modelu by byla vládou ustavená „e-agentura“, která by nakupovala elektřinu od výrobců a prodávala ji subjektům dodávajícím elektřinu domácnostem, malým a středním podnikům, občanským energetickým společenstvím a velkým spotřebitelům a v případě možnosti a ve vhodných případech i do jiných zemí.

Tato „e-agentura“ by uzavírala dlouhodobé smlouvy s výrobci elektřiny na základě zadávacích řízení. Jednalo by se o různé druhy smluv, jako jsou smlouvy o nákupu elektřiny, rozdílové smlouvy a smlouvy typu náklady plus přirážka.

Podle stanoviska EHSV, jež bylo přijato na plenárním zasedání dne 14. června 2023 a jehož zpravodaji byli Jan Dirx a Christophe Quarez, jde o klíčovou reformu stávajícího trhu EU s elektřinou.

Jak připomněl Jan Dirx, „Výbor se zasazuje o reformu trhu s elektřinou v EU už dlouho. Myslíme si, že řešením je hybridní model založený na principu ‚liberalizovat tam, kde je to možné, a regulovat tam, kde je to nezbytné‘.“

„Energie je základním stavebním prvkem našeho hospodářského a sociálního systému, proto by se k ní nemělo přistupovat jako k jakékoli jiné komoditě. Je zásadním aspektem poskytování veřejných služeb,“ zdůraznil Christophe Quarez. „Podle našeho návrhu by byly za plnění cílů udržitelnosti, cenové dostupnosti a bezpečnosti dodávek odpovědné vlády.“ (mp)