23. märtsil toimus komitees arutelu Euroopa Komisjoni asepresidendi Věra Jourovága selle üle, kuidas tugevdada demokraatiat ja demokraatlikke väärtusi Euroopa Liidus. Samuti võeti vastu selleteemaline resolutsioon koos praktiliste ettepanekutega. Poliitikakujundajad, eksperdid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid nõustusid, et kodanikuharidus, sotsiaalpartnerite parem rahastamine ning keskendumine kohalikule mõõtmele on Euroopa demokraatia võti.

„2024. aastal toimuivad Euroopa Parlamendi valimised kujutavad endast poliitilise tahte proovikivi ning noorteorganisatsioonidel on oluline roll esmakordsete ja noorte hääletajate mobiliseerimisel,“ märkis komitee president Christa Schweng, „kuid tuleb mõelda valimistest kaugemale. Me peame oma noori paremini toetama, nad uuesti demokraatlikku protsessi kaasama ning neid võimestama aktiivsete kodanikena ühiskonnaelus täieõiguslikult osalema.“

Euroopa Komisjoni asepresident Věra Jourová tunnistas kodanikuühiskonna organisatsioonide otsustavat rolli demokraatia kaitsmisel ja edendamisel. Sageli tegutsevad nad seal, kus riik pole oma tööga hakkama saanud. „Inimeste aktiivne osalemine ei ole mitte ainult soovitud, vaid ka äärmiselt vajalik,“ ütles ta. „Demokraatia on proovile pandud ning me peame tegutsema palju aktiivsemalt, et seda kaitsta ja taastada meie inimeste usaldus.“

Osalejad toonitasid, et kodanikuühiskonna organisatsioonidel, sh noorteorganisatsioonidel, sotsiaalmajanduse ja vabatahtlikul sektoril on tarvis paremat juurdepääsu rahastamisele. Samuti tuleks nad kaasata nende vahendite jagamise kavandamisse. Nad jõudsid ka järeldusele, et valdkonnaülesed oskused moodustavad osalus- ja aruteludemokraatia tõelise selgroo.

Arutelu järel võttis komitee vastu resolutsiooni „Ühinenud demokraatia nimel: tööandjate, töötajate ja kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes töötavad kestliku demokraatliku tuleviku nimel“, mis tugineb käesoleva aasta kodanikuühiskonna päevade soovitustele. Resolutsiooni eesmärk on tugevdada demokraatiat, suurendades üldsuse osalust, ning tugevdada osalusdemokraatia struktuure. Samuti kutsub komitee üles tulemuslikult ellu viima Euroopa Liidu lepingu artiklit 11 kodanike osalemise kohta, sealhulgas rakendama ka Euroopa kodanikuühiskonna strateegiat ja Euroopa ühenduste põhikirja. (tk)