Členové EHSV diskutovali 23. března s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou o tom, jak posílit demokracii a demokratické hodnoty v celé Evropské unii. Na toto téma přijal EHSV i usnesení, v němž předložil konkrétní návrhy. Tvůrci politik, odborníci a organizace občanské společnosti se shodli na tom, že občanská výchova, lepší financování sociálních partnerů a důraz na místní rozměr jsou klíčem k demokracii v Evropě.

„Volby do Evropského parlamentu v roce 2024 budou zkouškou politické vůle a mládežnické organizace budou hrát klíčovou roli při aktivizaci prvovoličů a mladých voličů,“ prohlásila předsedkyně EHSV Christa Schweng a dodala: „Nesmíme se však soustředit jen na tyto volby. Musíme více podporovat naše mladé lidi, znovu je zapojit do demokratického procesu a posílit jejich pozici, aby se stali plnohodnotnými a aktivními občany.“

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová uznala, že při obraně a podpoře demokracie hrají klíčovou úlohu organizace občanské společnosti, neboť často působí tam, kde stát selhal. Prohlásila, že aktivní účast lidí je nejen žádoucí, ale i nepostradatelná. „Demokracie prochází zátěžovou zkouškou a my toho musíme udělat podstatně více, abychom ji ochránili a znovu získali důvěru občanů.“

Účastníci diskuse upozornili na to, že organizace občanské společnosti, včetně svazů mládeže, subjektů sociální ekonomiky a dobrovolnického sektoru, musí mít lepší přístup k financování a podílet se na rozhodování o tom, kde by tyto prostředky měly být použity. Shodli se i na tom, že skutečnou páteří participativní a poradní demokracie jsou průřezové schopnosti.

Po uzavření diskuse přijal EHSV usnesení Společně za demokracii: organizace zaměstnavatelů, zaměstnanců a občanské společnosti usilují o trvalou demokratickou budoucnost, které vychází ze závěrů letošních Dnů občanské společnosti. Účelem usnesení je posílit demokracii zvýšením účasti veřejnosti a upevnit struktury participativní demokracie. Vyzývá se v něm také k účinnému provádění článku 11 Smlouvy o Evropské unii, který se týká účasti občanů, a také evropské strategie pro občanskou společnost a evropského statutu sdružení. (tk)