Komitee käsitles märtsis Euroopa Komisjoni aruannet suundumuste ja tähelepanu vajavate probleemide kohta ning rõhutas seejuures, et oleks saanud anda aruandesse märksa suurema panuse, kui teda oleks analüüsi algusest peale kaasatud.

Täiskogu märtsi istungjärgul vastu võetud arvamuses 2022. aasta tulevikusuundade strateegilise analüüsi kohta rõhutab komitee, et ta võib tugevdada ELi analüüsi- ja prognoosimisvõimet. Kätt kodanikuühiskonna pulsil hoidval komiteel on parimad võimalused tuua välja esilekerkivad suundumused. Selle tõestuseks on ka komitee valmisolek anda varakult panus eelseisva 2023. aasta tulevikusuundi käsitleva aruande koostamisse.

Arvamuse raportöör Angelo Pagliara selgitas pisut selle arvamuse koostamise tausta: „Paljusid komisjoni aruandes nimetatud teemasid on komitee oma varasemates arvamustes juba käsitlenud ning komiteel on väga ulatuslik eksperditeadmiste ja kogemuste pagas. Nii et rääkige meiega ja kaasake meid, kuna me saame teid reaalselt aidata.“

2022. aasta aruandes tulevikusuundade strateegilise analüüsi kohta vaadeldakse, kuidas kõige paremini ühildada ELi kliimaeesmärgid ja potentsiaalselt vastuolulised digitaalsed eesmärgid. Lisaks määratakse kindaks kümme valdkonda, milles on vaja meetmeid koosmõju ja sidususe maksimeerimiseks. Sellega seoses julgustab komitee koostama tulevikusuundade strateegilise analüüsi tegevuskava, mis on suunatud uue arengumudeli loomisele, milles on ühendatud majanduslik, keskkonnaalane ja sotsiaalne kestlikkus ja mille keskmes on inimesed.

Komitee arvates on 2022. aasta aruande üks peamisi kitsaskohti see, et puudub selge kirjeldus riskidest ja stsenaariumidest juhuks, kui EL ei suuda täita seatud eesmärke, mis puudutavad toorainete, haruldaste muldmetallide ja veevarude kättesaadavust.

Pidades silmas eelseisvat 2023. aasta tulevikusuundi käsitlevat aruannet, mille komisjon peaks eeldatavasti avaldama 2023. aasta teises kvartalis ja mis keskendub sotsiaalselt ja majanduslikult kestlikule Euroopale, toob komitee välja järgmised eritähelepanu vajavad valdkonnad:

  • Euroopa põllumajandus- ja toidutootmissektori tarnesüsteemid ja vastupanuvõime;
  • tugev, sidus ja uuenduslik Euroopa tööstussüsteem, mis võimaldab luua kvaliteetseid töökohti;
  • vajadus strateegilise energiasõltumatuse ning ettevõtjate ja töötajate toetamise järele, võttes aluseks pandeemiakriisi ajal tehtu. (dm)