Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühma liige ja välissuhete sektsiooni esimees Dimitris Dimitriadis

Euroopa roheline kokkulepe, mille eesmärk on vähendada ELi majanduse CO2 heidet, toob kaasa pöördelisi muutusi meie majanduses, ühiskonnas ja suhetes ülejäänud maailmaga.

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärguga tunnustavad viimaks kõik kiirelt tegutsemise tähtsust. EL on selles võidujooksus endiselt esirinnas: Euroopa peab andma eeskuju. Majanduse kiire ajakohastamine on ka meie enda huvides, jäädes või saades maailma suurimaks ringlussevõtjaks ning ringmajanduse, atmosfäärist süsiniku sidumise, saastevaba vesiniku, päikeseelektrijaamade ja tuuleparkide eestvedajaks.

Euroopa on suurim üleilmne turg ning ELi liikumine CO2-neutraalsuse poole, üleminek fossiilkütustelt taastuvatele energiaallikatele ja energiasõltuvuse vähendamine avaldab mõju kogu ülejäänud maailmale. Võtkem kas või Venemaalt ja Alžeeriast tulev nafta ja gaas.

Kombekohast pühendumust mitmepoolsusele silmas pidades peame võtma arvesse mõju kolmandatele riikidele, kelle osakaal globaalses soojenemises on küll väiksem, kuid kes maksavad selle tagajärgede eest kõrgemat hinda. Niisamuti peaks EL alustama kohe läbirääkimisi lähimate naabritega, et aidata neil saavutada oma eesmärgid õigel ajal.

USA on meie piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi suhtes endiselt ettevaatlik, pidades seda protektsionistlikuks meetmeks. Teisalt ei saa Euroopa mehhanismi kõrvale heita, sest selle abil hoiame ära kasvuhoonegaaside heite ülekandumist.

Mis puudutab sõltuvust välisriikidest, siis siinkohal on põletav teema ka kriitilise tähtsusega toorained. Hiina varustab maailma 95% ulatuses kõigist uute tehnoloogiate jaoks kasutatavatest haruldastest muldmetallidest. On aeg tegutseda ja mitmekesistada oma tarneallikaid.

Meil on selleks olemas teadus, tehnoloogia, rahastamisvõimalused ja ideed. Mida meil aga ei ole, on aeg. EL peab tegutsema kiiresti ning komitee hoiab arengul silma peal, tehes kõigis etappides kuuldavaks kodanikuühiskonna seisukohad ja mõtted.

Artikkel on täismahus avaldatud siin: europa.eu/!39cXrP (kr)