Komitee kutsub üles looma VKEde jaoks finantsombudsmanide võrgustiku ja kasutama Euroopas tehisintellekti suhtes väikeettevõtjaid esikohale seadvat lähenemisviisi

Komitee on kutsunud üles looma eriombudsmanide võrgustiku, et aidata Euroopa VKEdel oma finants- ja rahastamisprobleemidega toime tulla. Komitee rõhutab samuti, et võimaldamaks VKEdel tehisintellekti kasutusele võtta, on vaja poliitilist tahet neid selles protsessis toetada.

Komitee võttis oma jaanuarikuu täiskogu istungjärgul vastu kaks arvamust, milles käsitletakse mõningaid VKEde seisukohalt kõige kiireloomulisemaid küsimusi.

Komitee rõhutab arvamuses „Järgmise põlvkonna VKEde strateegia – tulemusliku ja kiire rakendamise edendamine“, et nii juurdepääs laenudele kui ka probleemid seoses likviidsuse, rahavoogude ja maksetega on kõik VKEde jaoks kriitilise tähtsusega komistuskivid eelkõige COVIDi pandeemia kontekstis – siit ka ettepanek luua finants- ja rahastamisombudsmanide võrgustik, et:

•    edendada VKEde juurdepääsu rahalistele vahenditele;
•    uurida, kas ja kuidas vahendajapangad kasutavad finantsinstrumente kõige rohkem rahalisi vahendeid vajavate VKEdeni jõudmiseks;
•    vahendada ka üldisemaid vaidlusi VKEde ning finantsteenuste pakkujate ja rahastajate vahel.

EMSK soovitab ka:

•    luua VKEde likviidsuse rakkerühm, et jälgida mikroettevõtjate lühiajalise likviidsuse parandamiseks mõeldud uute Euroopa Komisjoni meetmete rakendamist;

•    võtta kasutusele ühtne taotlusvorm, et kergendada selliste ettevõtete koormust, kes soovivad taotleda ELi vahendeid, kuid kelle inim- ja juriidiline ressurss on piiratud;.

•    pakkuda VKEdele rohkem võimalusi riigihangetes osalemiseks ja riigihankelepingute sõlmimiseks liikmesriikides.

Arvamuses „Tehisintellekti arendamine mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate seas“ rõhutab komitee, et tehisintellekti kasutamisega seoses on mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ees seisvate takistuste kõrvaldamiseks vaja tugevat poliitilist tahet

Poliitilist tahet on vaja usalduse suurendamiseks, kasutades selleks sotsiaalpartnereid, kaubanduskodasid, kutseliite ja muid organisatsioone, et lahendada mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate muresid kohapeal.

Komitee soovitab meetmete kogumit, mis nõuab samuti püsivat poliitilist tahet – eelkõige järgmisi meetmeid:

• hariduse ja kutseõppe kasutamine üldise tehisintellekti tundmise edendamiseks;
mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele lihtsa juurdepääsu tagamine nii avaliku kui ka erasektori rahastamisele tehisintellekti jaoks;
• taristu ja ühenduste tagamine kõikjal;
• küberturvalisuse alase teadlikkuse suurendamine;
• parimate tavade ja edulugude võimalikult laialdane levitamine. (dm)