ЕИСК призова за създаването на специални омбудсмани, които да помагат на европейските МСП да се справят с финансовите си проблеми. Комитетът изтъкна също необходимостта от политическа воля за оказване на подкрепа на МСП в процеса на въвеждане на ИИ.

На януарската си пленарна сесия ЕИСК прие два доклада, съсредоточени върху някои от най-належащите проблеми на МСП.

В „Стратегия от следващо поколение за МСП — подобряване на ефективното и бързо изпълнение“ ЕИСК подчертава, че достъпът до кредитиране, ликвидност, парични потоци и плащания е много сериозно препятствие пред МСП, особено предвид ситуацията с COVID. На това се основава и предложението за създаване на мрежа от омбудсмани по финансови въпроси и финансиране, която:

•    да улесни достъпа на МСП до финансови средства;
•    да проучи как банките — посредници, ползват финансовите инструменти, за да достигнат до най-нуждаещите се МСП;
•    да бъде медиатор при разрешаване на спорове между МСП и доставчици на финансови услуги и финансиране.

Освен това ЕИСК предлага:

•    да се създаде работна група за ликвидността на МСП, която да наблюдава новите мерки на Европейската комисия за подобряване на краткосрочната ликвидност на микропредприятията;

•    да се въведе единен формуляр за кандидатстване, за да се намали тежестта за предприятията с ограничени човешки ресурси и правни екипи, които искат да кандидатстват за финансиране от ЕС;

•    да се предоставят повече възможности на МСП да подават оферти и печелят договори за обществени поръчки в държавите членки.

В „Развиване на изкуствения интелект в европейските микро-, малки и средни предприятия (ММСП)“ ЕИСК изтъква, че е необходима силна политическа воля за преодоляване на пречките, пред които са изправени ММСП при въвеждането на ИИ.

Необходима е политическа воля, за да се изгради доверие, като се използват социалните партньори, търговските камари, професионалните сдружения и др., които да разсеят опасенията на ММСП по места.

ЕИСК предлага набор от мерки, които също изискват преди всичко трайна политическа воля:

•    образованието и професионалното обучение да бъдат използвани за насърчаване на общото овладяване на материята, свързана с ИИ;
•    да се гарантира, че ММСП имат лесен достъп до публично и частно финансиране за ИИ;
•    да се осигури повсеместно необходимата инфраструктура и връзки;
•    да се повиши осведомеността по проблемите на киберсигурността;
•    да се популяризират възможно най-широко най-добрите практики и постигнатите успехи. (dm)