Het EESC pleit voor speciale financiële ombudspersonen als een manier om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in Europa te helpen met hun financieringsproblemen. Het Comité benadrukt ook dat, willen kmo’s artificiële intelligentie (AI) invoeren, er politieke wil moet zijn om hen daarbij te ondersteunen.

Tijdens zijn januarizitting heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) zijn goedkeuring gehecht aan twee adviezen over enkele van de meest urgente kwesties waar kmo’s mee te kampen hebben.

In het advies “Kmo-strategie 2.0 – Bevordering van doeltreffende en snelle resultaten” wijst het EESC erop dat toegang tot krediet, liquiditeit, cashflow en betalingen stuk voor stuk kritieke struikelblokken zijn voor kmo’s, zeker in het licht van de COVID-19-pandemie. Daarom stelt het Comité voor een netwerk van ombudspersonen voor financiën en financiering op te richten om:

•    de toegang van kmo’s tot financiering te verbeteren;
•    te analyseren of en hoe intermediaire banken financiële instrumenten benutten om de kmo’s te bereiken die de grootste behoefte aan financiële middelen hebben;
•    te bemiddelen bij geschillen tussen kmo’s en verstrekkers van financiering.

Het EESC stelt ook voor:

•    een kmo-liquiditeitstaskforce op te richten die moet toezien op de nieuwe maatregelen van de Europese Commissie ter verbetering van de kortetermijnliquiditeit van micro-ondernemingen en kmo’s;

•    een één-loket-procedure in te voeren, om de lasten te verminderen voor bedrijven die EU-fondsen willen aanvragen maar daarvoor niet over voldoende personeel en juridische deskundigen beschikken;

•    kmo’s meer kansen te geven om in te schrijven op overheidsopdrachten in de lidstaten en om deze in de wacht te slepen.

In het advies “Ontwikkeling van artificiële intelligentie in Europese micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo’s)” wijst het EESC op het belang van een sterke politieke wil om de drempels voor de invoering van artificiële intelligentie in mkmo’s te verlagen.

Die politieke wil is met name nodig om vertrouwen op te bouwen, waarbij een beroep moet worden gedaan op de sociale partners, kamers van koophandel, beroepsverenigingen en andere actoren om de praktische punten van zorg bij mkmo’s weg te nemen.

Het EESC stelt een aantal maatregelen voor die ook een duurzaam politiek engagement vergen, met name:

•    dankzij onderwijs en beroepsopleiding een algemene AI-geletterdheid bevorderen;
•   ervoor zorgen dat mkmo’s gemakkelijk toegang krijgen tot zowel openbare als particuliere financiering voor AI;
•    zorgen voor de nodige infrastructuur en verbindingen in alle gebieden;
•    bevorderen van een algemeen besef van cyberbeveiligingskwesties;
•    goede praktijken en succesverhalen op een zo groot mogelijke schaal verspreiden. (dm)