EESK aicina izveidot īpašus ombudus, lai palīdzētu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā risināt to finanšu un finansēšanas jautājumus. Komiteja arī uzsver: lai MVU varētu ieviest MI, ir vajadzīga politiskā griba tos atbalstīt šajā procesā.

Savā janvāra plenārsesijā EESK pieņēma divus atzinumus par dažiem vissteidzamāk risināmajiem jautājumiem, kas ietekmē MVU.

Atzinumā “Nākamās paaudzes MVU stratēģija. Īstenošanas efektivitātes un ātruma uzlabošana” EESK uzsver, ka piekļuve kredītiem, likviditāte, naudas plūsma un maksājumi ir būtiski šķēršļi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, it īpaši saistībā ar Covid, tāpēc ir ierosināts priekšlikums izveidot finanšu un finansēšanas ombudu tīklu, lai:

• veicināt MVU piekļuvi finansējumam;
• izpētīt, vai un kā starpniekbankas izmanto finanšu instrumentus, lai palīdzētu tiem MVU, kam visvairāk vajadzīgi finanšu resursi;
• būt starpniekiem strīdos starp MVU un finansēšanas un finanšu pakalpojumu sniedzējiem.

EESK arī ierosina:

• izveidot MVU likviditātes darba grupu, lai uzraudzītu Eiropas Komisijas jaunos pasākumus mikrouzņēmumu un MVU īstermiņa likviditātes uzlabošanai;

• ieviest vienas lappuses pieteikuma veidlapu, lai atvieglotu slogu uzņēmumiem, kuri vēlas pieteikties ES finansējumam un kuru cilvēkresursi un juridiskie dienesti ir ierobežoti;

• nodrošināt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem vairāk iespēju piedalīties publiskā iepirkuma konkursos un uzvarēt tajos.

Atzinumā “Mākslīgā intelekta attīstīšana ES mikrouzņēmumos, mazajos un vidējos uzņēmumos (MMVU)” EESK uzsver, ka ir vajadzīga spēcīga politiskā griba, lai pārvarētu šķēršļus, kas kavē mākslīgā intelekta ieviešanu mikrouzņēmumos, mazajos un vidējos uzņēmumos.

Lai veidotu uzticēšanos, ir vajadzīga politiskā griba, iesaistot sociālos partnerus, tirdzniecības kameras, profesionālās apvienības u. c., lai kliedētu MMVU bažas vietējā līmenī.

EESK ierosina virkni pasākumu – kam ir vajadzīga arī pastāvīga politiskā griba – pirmkārt un galvenokārt:

•    izmantot izglītību un profesionālo apmācību, lai veicinātu vispārējās prasmes mākslīgā intelekta jomā;
•    nodrošināt, ka MMVU ir viegli pieejams gan publiskais, gan privātais MI finansējums;
•    visur garantēt infrastruktūru un savienojumus;
•    veicināt izpratni par kiberdrošības jautājumiem;
•    pēc iespējas plašāk izplatīt paraugpraksi un popularizēt veiksmes stāstus. (dm)