EESO je pozval k uvedbi posebnih ombudsmanov, ki bodo malim in srednjim podjetjem (MSP) v Evropi pomagali pri reševanju njihovih težav v zvezi s financami in financiranjem. Prav tako poudarja, da je potrebna politična volja za podporo MSP pri uvajanju umetne inteligence.

EESO je na januarskem plenarnem zasedanju sprejel dva dokumenta, ki obravnavata nekatera najbolj pereča vprašanja za MSP.

V mnenju z naslovom Strategija naslednje generacije za MSP – učinkovitejše in hitrejše izvajanje poudarja, da so dostop do posojil, likvidnost, pritok denarja in težave s plačili pomembne ovire za MSP, zlasti glede na krizo zaradi COVID-19, zato predlaga oblikovanje mreže ombudsmanov za finance in financiranje, ki bi:

•    spodbujala dostop MSP do sredstev;
•    preučila, ali in kako posredniške banke uporabljajo finančne instrumente za dosego MSP, ki najbolj potrebujejo finančna sredstva;
•    posredovala v sporih med MSP ter ponudniki financiranja in finančnih storitev.

EESO prav tako predlaga:

•    vzpostavitev projektne skupine za likvidnost MSP, ki bi spremljala izvajanje novih ukrepov Evropske komisije za izboljšanje kratkoročne likvidnosti mikropodjetij in MSP;

•    uvedbo prijave „na enem listu papirja“, da bi podjetjem z omejenimi kadrovskimi viri in pravno službo olajšala dostop do sredstev EU;

•    zagotovitev več možnosti MSP, da se potegujejo za javna naročila v državah članicah in jih tudi dobijo.

V mnenju Razvoj umetne inteligence v evropskih mikro, malih in srednjih podjetjih EESO poudarja, da je potrebna močna politična volja, da bi prebrodili ovire, ki preprečujejo uporabo umetne inteligence v mikro, malih in srednjih podjetjih.

Za vzpostavitev zaupanja je potrebna politična volja, pri čemer morajo sodelovati socialni partnerji, gospodarske zbornice, poklicna združenja in drugi, da se odpravijo pomisleki mikro, malih in srednjih podjetij na terenu.

EESO predlaga vrsto ukrepov, za katere je potrebna tudi trdna politična volja, in sicer predvsem:

•    spodbujanje splošnega obvladovanja umetne inteligence z izobraževanjem in poklicnim usposabljanjem;
•   enostaven dostop mikro, malih in srednjih podjetij do javnega in zasebnega financiranja za umetno inteligenco;
•    zagotovitev ustrezne infrastrukture in povezav na vseh območjih;
•    spodbujanje ozaveščenosti o izzivih na področju kibernetske varnosti;
•    čim večje razširjanje dobre prakse in zgodb o uspehu. (dm)