Tá líonra ombudsman airgeadais do FBManna agus cur chuige lena dtugtar tús áite do ghnólachtaí beaga iarrtha ag CESE maidir leis an intleacht shaorga san Eoraip

D’iarr CESE go gcruthófaí ombudsmain speisialta chun cabhrú le fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) san Eoraip dul i ngleic le saincheisteanna airgeadais agus cistiúcháin. Cuireann an Coiste i bhfios go láidir freisin gur gá go mbeadh toil pholaitiúil ann chun tacú le FBManna sa phróiseas ionas go mbainfidh siad úsáid as an intleacht shaorga.

Ag an seisiún iomlánach a bhí aige i mí Eanáir, ghlac CESE dhá thuarascáil lena dtugtar aghaidh ar chuid de na saincheisteanna is práinní a bhfuil tionchar acu ar FBManna.

Sa Straitéis le haghaidh na chéad ghlúine eile de FBManna – Cur le seachadadh éifeachtach agus tapa , cuireann CESE i bhfios go láidir go bhfuil rochtain ar chreidmheas, ar leachtacht, ar shreabhadh airgid agus ar íocaíochtaí ina gconstaicí ollmhóra do FBManna, go háirithe i bhfianaise phaindéim COVID-19. Dá bhrí sin, molann sé go gcruthófaí líonra d'ombudsmain airgeadais agus chistiúcháin chun an méid seo a leanas a bhaint amach:

•  rochtain FBManna ar chistí a chur chun cinn;
•  staidéar a dhéanamh ar cé acu an mbaineann bainc idirghabhála leas as ionstraimí airgeadais chun freastal ar na FBManna is mó atá i ndíth acmhainní airgeadais, agus conas a dhéanann na bainc é sin;
•  idirghabháil a dhéanamh ar dhíospóidí idir FBManna agus soláthraithe eile maoiniúcháin agus cistiúcháin.

Tá an méid seo a leanas á mholadh ag CESE freisin:

•    tascfhórsa a bhunú maidir le leachtacht FBManna chun faireachán a dhéanamh ar bhearta nua an Choimisiúin Eorpaigh chun leachtacht ghearrthéarmach na micrifhiontar a fheabhsú;

•    foirm iarratais aon bhileoige amháin a thabhairt isteach chun an t-ualach a laghdú do chuideachtaí a bhfuil acmhainní daonna agus foirne dlí teoranta acu agus ar mian leo iarratas a dhéanamh ar chistí an Aontais.

•    níos mó deiseanna a chur ar fáil do FBManna chun tairiscint a dhéanamh ar chonarthaí poiblí sna Ballstáit agus chun na conarthaí sin a fháil.

Ina thuairim An intleacht shaorga a fhorbairt i micrifhiontair agus i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide Eorpacha, cuireann CESE i bhfáth go bhfuil gá le toil pholaitiúil láidir chun na bacainní atá roimh FBManna maidir le húsáid a bhaint as an intleacht shaorga a shárú.

Tá gá le toil pholaitiúil chun muinín a chothú, trí leas a bhaint as comhpháirtithe sóisialta, as comhlachais tráchtála, as cumainn ghairmiúla agus a leithéid chun deireadh a chur le himní na FBManna ar an láthair.

Ina theannta sin, tá sraith beart a éilíonn toil pholaitiúil mharthanach á moladh ag CESE. Cuirtear san áireamh sa tsraith sin an méid seo a leanas, thar aon rud eile:

• scileanna intleachta saorga a chur chun cinn tríd an oideachas agus an oiliúint,
• a chinntiú go bhfuil rochtain éasca ag FBManna ar mhaoiniú poiblí agus príobháideach le haghaidh intleacht shaorga;
• bonneagar agus naisc i ngach áit a ráthú;
• feasacht ar shaincheisteanna cibearshlándála a chur chun cinn;
• dea-chleachtais agus scéalta ratha a scaipeadh chomh forleathan agus is féidir. (dm)