Προσωρινή ομάδα μελέτης «Μετανάστευση και ένταξη»

This page is also available in

Η ΕΟΚΕ έχει συγκροτήσει μόνιμη ομάδα μελέτης για τη μετανάστευση και ένταξη, η οποία αποτελείται από  μέλη από διάφορα τμήματα της ΕΟΚΕ που καλύπτουν διαφορετικούς τομείς πολιτικής και εκπροσωπούν εργοδότες, εργαζομένους και διάφορες δραστηριότητες. Αποστολή της ομάδας αυτής, η οποία υποστηρίζει το έργο της ΕΟΚΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο, είναι:

  • Να προωθείται η ανάπτυξη κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ένταξης βασισμένης στις αρχές των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης, με έντονη συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών,
  • Να προετοιμάζεται η συμβολή της ΕΟΚΕ στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση,
  • Να δίδεται συγκεκριμένη μορφή στον ρόλο της ΕΟΚΕ ως διαμεσολαβητή μεταξύ της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής και της ένταξης των μεταναστών.

Από το 2009, η μόνιμη ομάδα μελέτης «Μετανάστευση και ένταξη» έχει καταρτίσει γνωμοδοτήσεις και έχει διοργανώσει ακροάσεις και διασκέψεις σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν την ένταξη (π.χ. τη συμβολή των μεταναστών επιχειρηματιών στην οικονομία, την κοινωνική καινοτομία για την ένταξη των προσφύγων και τη στήριξη της κοινωνίας πολιτών στους μετανάστες και τους πρόσφυγες). Για τον σκοπό αυτό, έχει συνεργαστεί με εξωτερικούς εταίρους από την κοινωνία πολιτών, τον ακαδημαϊκό χώρο και τις εθνικές και κοινοτικές αρχές. Τα μέλη της μόνιμης ομάδας μελέτης συμμετέχουν ενεργά στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση. Η μόνιμη ομάδα μελέτης διοργανώνει επίσης συνεδριάσεις διαβούλευσης σχετικά με τη μορφή ή τα θέματα των επερχόμενων συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μετανάστευση.

ομάδα μελέτης διοργανώνει επίσης συνεδριάσεις διαβούλευσης σχετικά με τη μορφή ή τα θέματα των επερχόμενων συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μετανάστευση.