Η ΕΟΚΕ επανέλαβε το αίτημά της για αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ζητώντας έναν κανονισμό της ΕΕ που θα καθιστά υποχρεωτική τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Σε γνωμοδότηση που συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Απριλίου, η ΕΟΚΕ τόνισε ότι οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να βασίζονται σε κοινωνικούς παράγοντες και όχι πλέον αποκλειστικά σε οικονομικούς δείκτες. Υπογράμμισε επιπλέον ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί επίσης η διαδικασία των ειδικών ανά χώρα συστάσεων ούτως ώστε να ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την υλοποίησή τους.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνίσταται σε έναν εξαμηνιαίο κύκλο συντονισμού των οικονομικών, κοινωνικών και δημοσιονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών, στο πλαίσιο του οποίου παρακολουθούνται επίσης τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Παρότι έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο από τη θεσμοθέτησή του το 2011, το εξάμηνο παρουσιάζει επίσης σοβαρές αδυναμίες.

Στην εν λόγω γνωμοδότηση, η ΕΟΚΕ απευθύνει εκ νέου έκκληση για μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προκειμένου να ενισχυθούν η διαφάνεια και ο δημοκρατικός του χαρακτήρας, η συμμετοχή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του. Η ΕΟΚΕ συνιστά:

  • να επανεξεταστούν και να συμπληρωθούν τα υφιστάμενα συστήματα δεικτών και να καταστούν συνεκτικά μεταξύ τους, ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης·
  • οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις, ένα από τα κύρια μέσα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να καλύπτουν περίοδο τριών ετών, με ετήσιες αξιολογήσεις και επανεξετάσεις, και να συνδεθεί η εφαρμογή και η χρηματοδότησή τους με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ως το καταλληλότερο κίνητρο για τη διασφάλιση συμμόρφωσης·
  • τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών μέσω μιας διαρθρωμένης επίσημης διαδικασίας διαβούλευσης και ενός ειδικού φορέα στον οποίο θα ανατεθούν νομίμως τα εν λόγω καθήκοντα. Οι υφιστάμενες εθνικές οικονομικές και κοινωνικές επιτροπές θα πρέπει επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή·
  • να καθοριστούν σε ενωσιακό κανονισμό οι αρχές και τα γενικά χαρακτηριστικά της διαρθρωμένης και μόνιμης συμμετοχής της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στα διάφορα στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Δελτίο Τύπου

Πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης (tk)