EESO je ponovno pozval k prenovi evropskega semestra in k sprejetju uredbe EU, s katero bi vključitev civilne družbe v cikel postala obvezna.

EESO je v mnenju, o katerem je razpravljal in ki ga je sprejel na aprilskem plenarnem zasedanju, poudaril, da bi morale gospodarske reforme temeljiti na socialnih dejavnikih in ne več zgolj na gospodarskih kazalnikih. Obenem je poudaril, da je treba revidirati tudi proces priporočil za posamezne države, da bi države članice spodbudili k prevzemanju vodilne vloge pri njihovem izvajanju.

Evropski semester je vsakoletni polletni cikel usklajevanja ekonomskih, socialnih in fiskalnih politik med državami članicami, ki spremlja tudi nacionalne načrte za okrevanje in odpornost. Čeprav ima semester od uvedbe leta 2011 pomembno vlogo, so se pokazale tudi precejšnje pomanjkljivosti.

EESO v tem mnenju vnovič poziva k reformi evropskega semestra, da bi okrepili njegovo preglednost in demokracijo, vključenost organizirane civilne družbe in učinkovitost njegovega delovanja. EESO priporoča naslednje:

  • pregled, dopolnitev in uskladitev obstoječih sistemov kazalnikov, kar bi pripomoglo k izboljšanju postopkov ocenjevanja;
  • priporočila za posamezne države, kot eden glavnih instrumentov evropskega semestra, bi morala zajemati obdobje treh let z letnimi ocenami in pregled, njihovo izvajanje in financiranje pa bi bilo treba povezati s proračunom EU, kar bi bila najboljša spodbuda za zagotovitev skladnosti;
  • socialne partnerje in organizacije civilne družbe bi bilo treba vključiti s strukturiranim uradnim postopkom posvetovanja, za kar bi moral imeti poseben organ zakonsko določene pristojnosti. V tem postopku bi morali imeti pomembno vlogo tudi obstoječi nacionalni ekonomsko-socialni sveti;
  • načela in splošne značilnosti strukturiranega in stalnega vključevanja organizirane civilne družbe v različne faze evropskega semestra bi bilo treba opredeliti v uredbi EU.

Sporočilo za javnost

Celotno mnenje (tk)