Tilgængelige sprog:

Leder

Kære læser

Det er mig en stor fornøjelse at overtage rollen som næstformand for EØSU i denne nye mandatperiode. Det glædede mig, at mine kolleger valgte mig til denne stilling. Jeg mener, at kommunikation spiller en væsentlig rolle i enhver organisation.

Jeg har altid været imponeret over det arbejde, som dette udvalgs ansatte og medlemmer udfører på daglig basis. En ny mandatperiode er en lejlighed til at gøre status og se på det hele med nye øjne. Vores begrænsede mulighed for at rejse på grund af covid-19 er endnu en grund til at gribe denne lejlighed til at tage tingene op til fornyet overvejelse.

Genopretningsmidlerne og budgettet kan ikke holdes som gidsler!

Den 18. november udstedte de respektive formænd for EØSU's Sektion for Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og Unionsborgerskab (SOC), EØSU's Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union og Økonomisk og Social Samhørighed (ECO) og EØSU's gruppe om Grundlæggende Rettigheder og Retsstatsprincippet, Aurel Laurențiu Plosceanu, Stefano Palmieri og Cristian Pîrvulescu, en fælles erklæring, hvori de udtrykte stor bekymring over holdningen hos to regeringer, som truede med at nedlægge veto mod EU's budget, hvis det fortsat ville være forbundet med respekt for retsstatsprincippet.

EØSU har allerede givet betydelig støtte til Kommissionens forslag om Next Generation EU-pakken, som – sammen med den flerårige finansielle ramme (FFR) for perioden 2021-2027 og til et samlet beløb på 1,82 billioner EUR – bør afbøde slaget fra covid-19-krisen og give EU's økonomier mulighed for en hurtig genopretning.

I henhold til erklæringen bør det ikke være kontroversielt at lade anvendelsen af EU-finansiering afhænge af medlemsstaternes respekt for retsstatsprincippet, da det er en af de grundlæggende værdier, som EU bygger på.

Læs den fulde erklæring her: https://www.eesc.europa.eu/da/news-media/presentations/recovery-funds-and-budget-cannot-be-held-hostage

Et spørgsmål til…

I vores rubrik "Et spørgsmål til…" beder vi EØSU-medlemmer svare på et aktuelt spørgsmål, som vi finder særlig relevant.

Vi har bedt Stefano Palmieri, formand for Sektionen for Den Økonomiske og Monetære Union og Økonomisk og Social Samhørighed (ECO) svare på følgende spørgsmål:

"Hvad mener du om blokeringen af det langsigtede EU-budget og genopretningspakken, som er udløst af tre medlemsstater? Er det set fra forskellige synsvinkler en af de største institutionelle og politiske kriser, som EU står over for?"

Stefano Palmieri, formand for ECO-sektionen

Jeg blev oprigtigt chokeret, da jeg efter de opmuntrende nyheder den 10. november om, at forhandlingsgrupperne i Europa-Parlamentet og Rådet var nået til enighed om den endelige udformning af den næste flerårige finansielle ramme og genopretningsfonden, hørte, at to medlemsstater – som senere blev til tre – havde truffet den barske beslutning om at tage resten af Europa som gidsel. Heller ikke videomødet mellem de europæiske ledere den 19. november kunne bringe os ud af dødvandet.

EØSU-nyt

Et fremgangsrigt, inkluderende og bæredygtigt EU er i centrum for EØSU's nye formands program

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har offentliggjort sin nyvalgte formand Christa Schwengs fuldstændige program for hendes mandatperiode 2020-2023. Det er nu tilgængeligt online og foreligger på alle EU-sprog.

Christa Schwengs program giver en uforbeholden vision for et stærkere og mere modstandsdygtigt EU efter covid-19 og lægger op til et slagkraftigt bidrag fra EØSU til EU's genopretning og deltagelsesdemokratiet.

Den europæiske platform for cirkulær økonomi skal op i gear ved indgangen til sin anden fase

På en årlig konference, der blev afholdt helt og holdent online den 3.-4. november, tilkendegav EØSU, at udvalget er fast besluttet på at gøre den europæiske platform for cirkulær økonomi til et omdrejningspunkt for den fælles indsats for at skabe en cirkulær økonomi i EU.

EØSU tager fat på manglerne i forbindelse med integration af migrantkvinder og -børn

De specifikke behov hos kvinder og børn, der bestræber sig på at overvinde forskelsbehandling eller hindringer for deres integration, tages ikke altid fuldt ud i betragtning i EU-medlemsstaternes integrationspolitikker. EØSU har i en sonderende udtalelse, der blev fremlagt på plenarforsamlingen i oktober, fremlagt forslag til, hvordan disse mangler kan afhjælpes.

Ingen vej ud af krisen uden fremme af offentlige investeringer, siger EØSU

På baggrund af covid-19-krisens katastrofale sociale og økonomiske konsekvenser har EØSU i to udtalelser gjort rede for sine synspunkter om den nuværende økonomiske krise og udsigterne til genopretning i EU.

EØSU/Cedefop-forum fremhæver behovet for en hurtig og koordineret reaktion på det lave kvalifikationsniveau i Europa

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) holdt det tredje policy learning forum om opkvalificeringsforløb. Her mødtes arbejdsmarkedets parter og relevante repræsentanter for regeringen og civilsamfundet på området. De advarede om, at den nuværende pandemi kan accentuere de forandringer i arbejdslivet, som den digitale revolution allerede har sat i gang, og gøre opkvalificering og omskoling endnu mere relevant.

EØSU efterlyser en styrket social dialog i EU

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) bakkede op om at fremme en effektiv social dialog i EU's medlemsstater, da det spiller en central rolle i udformningen af økonomiske, arbejdsmarkedsmæssige og sociale politikker, der skaber bedre leve- og arbejdsvilkår i hele EU. Den er derfor nødvendigt for at fremme og opnå økonomisk bæredygtighed.

Social retfærdighed for migranter og etniske mindretal er nøglen til at tackle strukturel racisme

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har opfordret Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at anlægge en holistisk tilgang til fremme af mangfoldighed og inddragelse i deres samfund og til at fremskynde de juridiske og politiske bestræbelser på at tackle den stigende racisme og det stigende fremmedhad i Europa.

Med et stigende antal angreb og hadefulde udtalelser rettet mod migranter og etniske mindretal og med den aktuelle pandemi, der forværrer den strukturelle diskrimination, de udsættes for, er det bydende nødvendigt, at EU gør en større indsats på dette område, bl.a. ved at fremme mangfoldighedsledelse.

EØSU drøfter udfordringerne for EU's stålindustri

Den 9. november mødtes Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) til en onlinedebat om EU's stålindustri. Debatten, der blev ledet af Pietro Francesco De Lotto, den nye formand for CCMI, fokuserede på spørgsmålet om overkapacitet og dekarbonisering i den internationale stålindustri. Talerne kom ind på de udfordringer, som den europæiske stålindustri står over for: genopretningsplanen efter covid-19, dekarbonisering af produktionsprocesser, EU's beskyttelsesforanstaltninger og handel.

Overraskelsesgæst

En ny rubrik har set dagens lys.

Hver måned vil du have mulig for at stifte bekendtskab med vores overraskelsesgæst. Der vil være tale om en aktuel person, der er kendt inden for den europæiske kulturverden, og som giver sit syn på verden – et frisk pust for at udvide vores horisont, inspirere os og gøre os glade.

I denne første udgave er vores overraskelsesgæst Pierre Kroll, en fremtrædende karikaturtegner på den belgiske avis Le Soir.

Han er kendt for sine humoristiske tegninger med en unik stil, hvor han på en original og overraskende måde kommenterer politiske spørgsmål i både Europa og verden.

Som svar på vores anmodning om en kommentar til de mest højaktuelle spørgsmål har Pierre Kroll været så venlig at tegne os følgende tegning. (ehp)

Pierre Kroll

 

 

Nyt fra grupperne

Økonomien bliver muligvis hårdere ramt end forudset i Kommissionens prognose

Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Som reaktion på Kommissionens nyligt offentliggjorte økonomiske efterårsprognose 2020 har Arbejdsgivergruppen på initiativ af gruppens formand, Stefano Mallia, udsendt en erklæring. Gruppen tilslutter sig Kommissionens økonomiske efterårsprognose 2020, som understreger, at Europas økonomiske opsving er blevet afbrudt af pandemiens genopblussen.

EU's udfordringer og Arbejdstagergruppens prioriteter

Af Arbejdstagergruppen i EØSU

Beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder skal være en absolut prioritet i enhver plan for genopretning efter covid-19-pandemien, med solidaritet som et ledende princip. For at omsætte dette til konkrete prioriteter og tiltag holdt Arbejdstagergruppen et ekstraordinært møde den 24. november.

Séamus Boland er ny formand for Gruppen Diversitet Europa

Af EØSU's Gruppe Diversitet Europa

Med indledningen af EØSU's nye mandatperiode (2020-2025) overtog Séamus Boland formandskabet for Gruppen Diversitet Europa. Gruppen bekræftede hans nye rolle på det første møde i den nye mandatperiode, som blev afholdt den 27. oktober.

 

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Udstilling om flygtninge i december i EØSU

EØSU er vært for en fotoudstilling af den franske fotograf Bruno Fert med titlen "Refuge: Private worlds in exile".

Den består af paneler med portrætter og vidnesbyrd og en række billeder af, hvordan der ser ud inden i flygtingelejrene og de midlertidige shelters i Grækenland og Frankrig, herunder den såkaldte "jungle" i Calais.

Udstillingen bliver arrangeret af Direktoratet for kommunikation og interinstitutionelle forbindelser i samarbejde med Sektionen for Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og Unionsborgerskab (SOC) og skal belyse EØSU's arbejde inden for migrationspolitik, bl.a. i forhold til EU's migrationspagt.

På grund af pandemien kan udstillingen kun ses online. Gå ikke glip af udstillingen!

Klik her for adgang:

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/refuge-private-worlds-exile (ck)