Tilgængelige sprog:

Leder

Forenet for de europæiske værdier

Kære læsere

Siden 2022 har vi haft en kommunikationsstrategi, som nu går ind i sin gennemførelsesfase.

Vi har været igennem en stor udvikling, lige fra at styrke vores stemme til at forstå og imødekomme vores interessenters og partneres "stil".

 

Vigtige datoer

"Lige til sagen"

I denne klumme redegør Pietro De Lotto, formand for Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer, for EØSU's holdning til den "blå pagt", som er et af de mest aktuelle spørgsmål på EU's dagsorden, og hvorfor vi har brug for en omfattende vandstrategi.

Pietro De Lotto: EU står over for udfordringer på vandområdet og har brug for en blå pagt

Vand er en menneskeret og af afgørende betydning for alle livets aspekter. Adgang til vand er noget, vi i lang tid har taget for givet i Europa.

"Et spørgsmål til..."

Et spørgsmål til...

I vores klumme "Et spørgsmål til..." beder vi EØSU's medlemmer om at fremhæve betydningen af en rapport, de har arbejdet på.

Denne gang har vi talt med Giuseppe Guerini, EØSU-medlem og ordfører for udtalelsen om Revision af rammerne for styring af bankkriser og indskudsgaranti. Udtalelsen forventes vedtaget på plenarforsamlingen i juli.

 

Giuseppe Guerini: Den europæiske indskudsgarantiordning er en vigtig brik for fuldførelsen af bankunionen

EØSU-spørgsmål: "Hvad er udvalgets holdning til Eurogruppens forslag og efterfølgende lovforslag om bankunionen? Hvad er navnlig dets holdning til krisestyring og indskudsgarantier?"

Gæt, hvem der er vores gæst.....

Månedens gæst

I vores klumme "Månedens gæst" byder vi velkommen til fremtrædende personligheder inden for videnskab, journalistik, kultur og andre områder af det offentlige liv. Denne måneds gæst er Boško Savković, en serbisk forfatter, journalist, film- og dokumentarproducent. Han er medformand for det blandede rådgivende udvalg EU/Serbien, der er et organ under EØSU's Sektion for Eksterne Forbindelser, der fremmer tættere forbindelser mellem civilsamfundet i EU og Serbien, samt medlem af formandskabet for den serbiske arbejdsgiverforening.

Boško Savković: Jeg er ikke Che Guevara, jeg er bare en almindelig borger, der ønsker sig et sikkert land

EØSU info: Fortæl os om den hændelse, der førte til din anholdelse og fængsling

Boško Savković: Den 4. juni 2023 blev der afholdt en meget stor demonstration i Beograd i kølvandet på to massakrer, hvor 18 mennesker blev dræbt. Halvdelen af dem var børn. Folk har fået den opfattelse, at det var en politisk demonstration. Der var tværtimod tale om en fredelig demonstration og en af de største. Demonstranterne forlangte, at ministeren med ansvar for politiet og medlemmerne af tilsynsmyndigheden for elektroniske medier trådte tilbage.

EØSU-nyt

Reform af elmarkedet – EØSU foreslår en "e-facilitet" til køb og salg af elektricitet

Udvalget støtter oprettelsen af et fremtidigt elmarked baseret på et offentlig-privat partnerskab og en blanding af regulering og liberalisering.

Energikrisen – Fremtidige foranstaltninger skal være skræddersyede, målrettede og fremtidssikrede

EØSU anbefaler at indføre en "grøn triple-T-standard" for at vurdere fremtidige indgrebs indvirkning på EU's økonomiske system.

EU bør forbyde produkter, der ikke kan repareres

EØSU har foreslået, at produkter, der ikke kan repareres, ikke bør markedsføres i EU, og at det ikke er tilstrækkeligt blot at kræve, at producenterne informerer forbrugerne, når et produkt ikke kan repareres.

EØSU foreslår oprettelse af et europæisk fødevarepolitisk råd

Rådet skal hjælpe med at tackle de mange kriser, der i øjeblikket påvirker fødevaresystemerne, og foregribe fremtidige udfordringer, som vil opstå i forbindelse med Ukraines tiltrædelse af EU.

Unge forskelsbehandles ene og alene på grund af deres alder

Unge bør få samme løn og sociale sikringsydelser som andre arbejdstagere, herunder den samme mindsteløn, hvilket stadig ikke er tilfældet i alle medlemsstater.

EØSU støtter opfordringer til at prioritere grundlæggende sociale rettigheder frem for økonomiske friheder i henhold til EU-lovgivningen

EØSU har anmodet det spanske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union om at gå videre med forslaget om at gøre protokollen om sociale fremskridt til et bindende retligt instrument, der kan styrke og bevare de sociale rettigheder i EU.

Vi har stadig en verdensomspændende hiv-epidemi: Presserende behov for samarbejde med fællesskaber og tiltag til bekæmpelse af stigmatisering

I håndteringen af den aktuelle globale folkesundhedskrise er det fortsat afgørende at forebygge hiv, yde fortsat pleje og sætte en stopper for diskrimination, siger EØSU

EØSU foreslår nye innovative indtægtsstrømme til finansiering af EU-budgettet

EØSU har fremsat sine politiske anbefalinger om en ny generation af egne indtægter til finansiering af EU-budgettet. I en ny udtalelse opfordrer udvalget Kommissionen til at videreudvikle værktøjet "Business in Europe: Framework for Income Taxation" (BEFIT). EØSU foreslår derudover Kommissionen at overveje en EU-dækkende afgift på digitale transaktioner og en yderligere afgift rettet mod virksomheder, der importerer produkter fra producenter i tredjelande, som ikke sikrer tilstrækkelig beskyttelse af arbejdstagerne.

Civilsamfundet og de uafhængige medier er et bolværk mod desinformation

Et stærkt civilsamfundsnetværk er sammen med politisk bevidsthed, en solid lovgivningsmæssig ramme og uafhængige medier et af de vigtigste våben til bekæmpelse af desinformation på lokalt plan.

Ny publikation: EØSU's aktiviteter under det spanske EU-formandskab – juli-december 2023

EØSU spiller en vigtig rolle i forbindelse med det nye spanske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union, idet formandskabet har bedt om udvalgets synspunkter i en lang række sager.

EØSU's Arbejdsgivergruppe får solid opbakning til modudtalelsen om protokollen om sociale fremskridt

Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

På EØSU's plenarforsamling i juni fremsatte Arbejdsgivergruppen en modudtalelse for at give kraftigt udtryk for sine betænkeligheder ved at tilføje en protokol om sociale fremskridt, der grundlæggende vil ændre karakteren og funktionen af EU's sociale markedsøkonomi.

En protokol om sociale fremskridt for arbejdstagere

Af EØSU's Arbejdstagergruppe

En protokol om sociale fremskridt, der er nedfældet i EU's grundlæggende lovgivning, vil opfylde arbejdstagernes krav om solid social beskyttelse fra EU.

Europas aldrende befolkning: et vigtigt emne for EU's politikudformning

af Miguel Ángel Cabra de Luna, medlem af EØSU's Gruppe af civilsamfundsorganisationer

I en ny udtalelse fremsætter EØSU en række politiske forslag til, hvordan man bedst tackler den voksende udfordring med en stor stigning i antallet af ældre borgere i Europa.