ES un Gruzijas vietējā konsultantu grupa

This page is also available in

ES un Gruzijas asociācijas nolīguma 240. pantā noteikts, ka katra Puse izveido vietējo konsultantu grupu ilgtspējīgas attīstības jautājumos. Minētā grupa sniegtu padomus saistībā ar Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļu.

Minētajās grupās darbojas neatkarīgas, pilsonisko sabiedrību pārstāvošas organizācijas, un šādās grupās ir līdzsvaroti pārstāvētas ekonomikas, sociālās un vides jomas ieinteresētās personas, tostarp darba devēju un darba ņēmēju organizācijas, nevalstiskās organizācijas un uzņēmumu asociācijas, kā arī citas ieinteresētās personas.

Eiropas Savienībā Vietējā konsultantu grupa attiecībām ar Gruziju tika izveidota 2015. gada vidū, un tās sastāvā ir locekļi no EESK un no citām Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Gruzijas un ES vietējo konsultantu grupu pirmā kopīgā sanāksme notika 2016. gada 7. janvārī Tbilisi.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 240.4 of the EU-Georgia Association Agreement