Wewnętrzna grupa doradcza UE–Gruzja

Art. 240 układu o stowarzyszeniu między UE a Gruzją stanowi, że każda ze stron ustanawia wewnętrzną grupę doradczą ds. zrównoważonego rozwoju, aby doradzać w sprawach związanych z rozdziałem poświęconym handlowi i zrównoważonemu rozwojowi.

W skład wewnętrznej grupy doradczej wchodzą niezależne przedstawicielskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przy zrównoważonej reprezentacji zaangażowanych podmiotów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w tym m.in. organizacje pracowników, pracodawców, organizacji pozarządowych i grup biznesowych oraz innych zainteresowanych stron.

Unijna wewnętrzna grupa doradcza ds. Gruzji została powołana w połowie 2015 r. Należą do niej członkowie  z EKES-u i  innych europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Pierwsze wspólne posiedzenie wewnętrznej grupy doradczej UE–Gruzja odbyło się w dniu 7 stycznia 2016 r. w Tbilisi.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 240.4 of the EU-Georgia Association Agreement