Inhemska rådgivande gruppen EU–Georgien

Enligt artikel 240 i associeringsavtalet mellan EU och Georgien ska varje part inrätta en inhemsk rådgivande grupp för hållbar utveckling som ska ge råd i frågor som rör kapitlet om handel och hållbar utveckling.

De inhemska rådgivande grupperna omfattar oberoende representativa organisationer från det civila samhället som på ett balanserat sätt företräder ekonomiska och sociala aktörer samt aktörer på miljöområdet, bland annat arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, icke-statliga organisationer, företagsgrupper och andra berörda parter.

Inhemska rådgivande gruppen EU–Georgien inrättades i mitten av 2015 och har medlemmar från EESK och från andra europeiska civilsamhällesorganisationer.

Det första gemensamma mötet mellan Georgiens och EU:s inhemska rådgivande grupper hölls den 7 januari 2016 i Tbilisi.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 240.4 of the EU-Georgia Association Agreement