Обръщане на негативните тенденции в областта на върховенството на закона в целия ЕС с помощта на гражданското общество

На Конференцията за основните права и принципите на правовата държава, организирана от Европейския икономически и социален комитет, бяха откроени сериозни нарушения и отрицателни тенденции в четирите области, обхванати от европейския механизъм за върховенството на закона (правосъдие, корупция, медии и принцип на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите). ЕИСК подчерта, че гражданското общество е динамичен участник в усилията за защита на този основен принцип на ЕС.

Председателят на групата „Основни права и правова държава“ Кристиян Първулеску изтъкна ролята на гражданското общество: „Не се обръщаме към представителите на гражданското общество само от принципни съображения; вслушваме се в гражданското общество, защото неговият принос е от първостепенно значение за тези изключително важни въпроси“.

Заместник-председателят на ЕИСК Джулия Барбучи заяви: „Предприеманите от ЕС правни и политически ответни мерки не могат да функционират самостоятелно. Трябва освен това да ангажираме по-активно участниците от гражданското общество, които са мостът между очакванията на широката общественост и институциите“.

Настоящата здравна криза и предприетите от властите мерки обаче изостриха вече съществуващите в тази област предизвикателства. В доклада на Комисията за върховенството на закона от юли 2021 г. се изтъкват тези негативни тенденции, но също и някои положителни процеси в определени държави членки.
Държавният секретар по външните работи на Словения Гашпер Довжан допълни, че „спазването на принципите на правовата държава не бива при никакви обстоятелства да се превръща в дилема или в жертва на която и да било криза“.

„Все още обаче има още много какво да се направи и дълъг път, който да се извърви“, отбеляза Матю Каруана Галиция. Неговата майка, малтийската журналистка Дафне Каруана Галиция, беше убита по време на журналистическо разследване за корупция, изпиране на пари и организирана престъпност. „Майка ми за съжаление е добър пример за това, че пропуските на правовата държава и широкоразпространената корупция не са престъпления без жертви“.

Участниците се обединиха около мнението, че принципите на правовата държава са от първостепенно значение за функционирането на ЕС като цяло, включително за неговата надеждност и устойчивост, както и за взаимното доверие.

Както обясни Деби Конър от Европейската мрежа от национални институции по правата на човека, четирите стълба, обхванати от европейския механизъм за върховенството на закона — правосъдие, корупция, медии и принцип на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите — са взаимосвързани.
Никол Ромен от Агенцията на Европейския съюз за основните права също изтъкна, че всички институционални участници трябва да положат по-големи усилия, за да информират широката общественост по въпросите на основните права и принципите на правовата държава.

Естер Наги от Съюза на европейските федералисти подчерта, че е крайно време ЕС да използва пълноценно всички свои инструменти, започвайки с обвързаността на бюджета с условието за спазване на принципите на правовата държава. (at)