Налични езици:

Уводна статия

Принципите на правовата държава са силно свързани и с икономиката

Кризата във връзка с принципите на правовата държава в ЕС се задълбочава, придобивайки силно политизиран характер и предизвиквайки правни спорове, които подкопават основите на Европейския съюз. Въпреки че политическите и правните аспекти на принципите на правовата държава често биват обсъждани от обществеността, техният икономически аспект продължава да се подценява. Считам това за грешка, тъй като върховенството на закона оказва силно въздействие върху социалната и икономическата стабилност.

Отбележете си в календара

1—2 март, Брюксел

Конференция на платформата на заинтересованите страни в областта на кръговата икономика

4 март 2022 г., Брюксел

Устойчиво бъдеще за европейската промишленост

8 март 2022 г., Брюксел

Конференция „Жените на пазара на труда“

15—17 март 2022 г., Брюксел

Дни на гражданското общество, 2022 г.

23—24 март 2022 г., Брюксел

Пленарна сесия на ЕИСК

„Право в целта“

В рубриката ни „Право в целта“ задаваме въпроси на членове на ЕИСК относно важни европейски становища, които оказват въздействие върху ежедневието на гражданите в ЕС.

Протекционизмът води Европа до задънена улица, а неутралността по отношение на климата е от ключово значение

От Сандра Парти

Смущения, преход, трансформация, структурни промени — със сигурност живеем в „интересни времена“. Днес европейците се срещат едновременно с няколко големи тенденции — изменението на климата и необходимостта от декарбонизация на нашите икономики, цифровизацията и необходимостта от преосмисляне на организацията на работното място и, накрая, деглобализацията и необходимостта да се запази икономическата значимост.

„Въпрос към ...“

„Въпрос към ...“

В нашата рубрика „Въпрос към ...“ Мария Николопулоу отговаря на въпроси на читателите на „ЕИСК инфо“ за създаването и значението на ad hoc група „Равенство“, на която стана председател.

 

 

Мария Николопулу: Непрекъснато насърчаваме култура на равенство

Бяхте избрана за председател на ad hoc групата на ЕИСК по въпросите на равенството. Кои са най-важните задачи на тази група?

Мария Николопулу: Мисията на групата по въпросите на равенството е да насърчава хоризонтална култура на равенство и недискриминация в ЕИСК. Следователно първата стъпка е да се определят областите, в които членовете биха могли евентуално да бъдат неравностойно третирани поради своя произход, пол, сексуална ориентация или убеждения. Освен това се стремим да подобрим участието на жените в нашия Комитет и да постигнем баланс между половете във възможно най-кратък срок. Понастоящем жените са108 (32,82 %). От една страна, искаме да увеличим броя на жените членове в средносрочен/дългосрочен план, а от друга страна, да гарантираме, че създаваме пространство и необходимите условия за по-голяма активност на жените. Един от инструментите, които искаме да подобрим, е събирането на данни за участието на жените в нашите дейности не само като членове, но и като експерти и оратори.

 

Познайте кой е нашият гост...

Гост изненада

Всеки месец в нашата колона „Гост — изненада“ Ви запознаваме с публична личност, чиято работа и ангажираност се възприемат от другите като източник на вдъхновение и която се отличава особено със своята смелост, сила на характера и решителност за действие.

Гост на ЕИСК Инфо този месец е Хана Любакова, беларуска активистка и журналистка, която ясно подчертава, че сега повече от всякога беларуската опозиция се нуждае от Европа. Тя призовава Европейския съюз и други донори да подкрепят действията на опозицията и по-специално да подкрепят журналистите и НПО в борбата им за свобода и демокрация.
 

 

Хана Любакова: Гражданското общество в Беларус се нуждае от спешна подкрепа

Настроенията в Беларус се промениха коренно. От 2020 г. насам се развива динамично народно движение, чиято кулминация са масовите протести — най-големите от срива на Съветския съюз насам. За разлика от предходните избори, тази мобилизация на местното население събра хора от всички сфери на живота, обединени от социалните медии и ръководени от жени.

Новини от ЕИСК

ЕС би трябвало да се бори срещу нарушенията на принципите на правовата държава

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) зае твърда позиция по отношение на нарушенията на принципите на правовата държава в ЕС, като заяви, че се ангажира да гарантира, че Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия ще налагат високи възпиращи санкции на държавите членки, които системно нарушават принципите на правовата държава и по този начин излагат на риск бюджета на ЕС.

В рамките на Европейската година на младежта (2022 г.) трябва да гарантираме осезаеми и трайни резултати за всички млади европейци

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства определянето на 2022 г. за Европейска година на младежта, но счита, че тя следва да надхвърля обикновените дейности за популяризиране и да допринесе за стратегията на ЕС за младежта с ясни планове и ангажименти, насочени към постигането на осезаеми резултати за всички млади европейци.

ЕИСК подкрепя приоритетите на френското председателство на ЕС

„Възстановяването, силата и чувството за принадлежност са трите основни цели на френското председателство, които ЕИСК споделя и подкрепя“, заяви председателят на Комитета Криста Швенг по време на януарската пленарна сесия на 19 януари 2022 г. в обръщението си към френския държавен секретар по европейските въпроси Клеман Бон.

Наличието на достатъчно, устойчиви и достъпни качествени грижи за възрастните хора е от жизненоважно значение

ЕИСК е твърдо убеден, че моделът на грижи за възрастни хора в състояние на зависимост следва да се разглежда като централен елемент в изготвянето на политиките на ЕС, като се има предвид, че делът на населението на възраст над 80 години се очаква да нарасне повече от два пъти до 2050 г.

 

Безопасни и здравословни условия на труд: новите професионални рискове изискват силен социален диалог

Въпреки промяната в професионалните рискове, предизвикана от цифровизацията на труда, която доведе до рязко увеличаване на стреса и до патологии, предизвикани от професионално изчерпване или до ергономични наранявания, както и до лек спад в броя на трудовите злополуки, социалният диалог продължава да бъде от основно значение за насърчаване на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), посочи Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) в становището си „Социалният диалог като инструмент за здравословни и безопасни условия на труд“.

ЕИСК призова за финансови омбудсмани за МСП и за подход към ИИ, основан на принципа „първо малките предприятия“

ЕИСК призова за създаването на специални омбудсмани, които да помагат на европейските МСП да се справят с финансовите си проблеми. Комитетът изтъкна също необходимостта от политическа воля за оказване на подкрепа на МСП в процеса на въвеждане на ИИ.

 

Социална икономика – за привличането на повече финансиране е необходимо адаптиране на инвестициите, посочва ЕИСК

Необходими са нови финансови инструменти, за да може социалната икономика да продължи да се разраства отвъд стимулите, предоставяни от публичните програми. Това се посочва в нов доклад на ЕИСК, в който се призовава и за финансово обучение с цел насърчаване на частното финансиране.

ЕИСК предлага рецепта за продоволствена сигурност и устойчивост

В своето становище относно „Продоволствена сигурност и устойчиви продоволствени системи“, прието на пленарната сесия на 19 януари 2022 г., ЕИСК определи основните лостове за устойчиво и конкурентоспособно производство на храни в ЕС, както и за намаляване на зависимостта от внос на храни и същевременно за увеличаване на протеиновата независимост на ЕС.

Транспортът по вътрешните водни пътища се нуждае от инвестиции

ЕС трябва непрекъснато да адаптира европейския транспорт към настоящите и бъдещите нужди, особено с оглед на промените в търсенето и тенденцията към нарастване на оборота на морските пристанища. Основните елементи трябва да бъдат мултимодалността и интелигентното корабоплаване, което предполага използване на предимствата на различните видове транспорт за постигане на възможно най-добри резултати, като в същото време се повишава безопасността и се намалява екологичното бреме.

 

 

Най-отдалечените региони са от ключово значение за бъдещето на ЕС

В проучвателно становище по искане на френското председателство на Съвета на ЕС ЕИСК призовава Европейската комисия да разгледа значителните ползи, които най-отдалечените региони могат да донесат за бъдещето на Европа.

 

 

ЕИСК предлага основни допълнения към препоръките на Комисията относно икономическата политика на еврозоната за 2022 г.

През януари 2022 г. ЕИСК прие становище в отговор на препоръките на Европейската комисия относно икономическата политика на еврозоната за 2022 г., като взе предвид настоящите обстоятелства.

 

 

ЕИСК предупреждава за възможното отрицателно социално-икономическо въздействие на предложението за данъчно облагане на енергийните продукти

В становище, прието през януари 2022 г., ЕИСК приветства целта на Европейската комисия за изясняване и актуализиране на съществуващата рамка на ЕС и за структуриране на европейското данъчно облагане по начин, който благоприятства устойчивата енергия от неизкопаеми горива.

 

 

Достъпът до суровини придобива основно значение за успеха на двойния преход

Ключовата роля на суровините беше обсъдена подробно на конференция на високо равнище, организирана от ЕИСК на 31 януари. Конференцията се съсредоточи по-специално върху два основни аспекта: съществената роля на суровините от критично значение за гарантирането на стратегическата автономност на ЕС в екологичния и цифровия преход и значението на кръговостта по отношение на необходимостта от създаване на пазар за вторични суровини в Европа.

Новини от групите

Зеленият пакт ще промени всичко, включително геополитиката

От Димитрис Димитриадис, член на група „Работодатели“ на ЕИСК и председател на секция „Външни отношения“ на ЕИСК

Със своята цел за декарбонизация на икономиката на ЕС Европейският зелен пакт представлява радикална промяна, която ще направи революция в нашата икономика, нашето общество и нашите отношения с останалия свят.

Социалният диалог като инструмент за здравословни и безопасни условия на труд

От група „Работници“ на ЕИСК

Във време, в което различните видове кризи и преходи оказват въздействие върху сферата на труда, социалният диалог може да бъде основен инструмент за постигането на три ключови цели, а именно: предвиждане и управление на промените, дължащи се на екологичния, цифровия и демографския преход; подобряване на превенцията на трудовите злополуки и професионалните заболявания и повишаване на подготвеността за реагиране на потенциални бъдещи здравни кризи.

 

Членовете на група „Многообразие Европа“ изразяват очакванията си за френското председателство

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

В хода на френското председателство на Съвета на Европейския съюз френските членове на група „Многообразие Европа“ споделят надеждите си за първите шест месеца — от силна европейска демокрация до изместване на фокуса от ЕС към хората в Европа.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

„Stay with us“: последиците от земетресението в Хърватия в снимки

ЕИСК е домакин на фотоизложба по случай една година от катастрофалното земетресение, което засегна Хърватия през декември 2020 г.

Кръговата икономика музицира

На 2 март ЕИСК ще бъде домакин на специално арт шоу под надслов „Музика с отпадъци“ („Music with Trash“) като част от Конференцията на заинтересованите страни по въпросите на кръговата икономика (ECESP) през 2022 г.

„Истината за лъжите“ скоро ще бъде разкрита

ЕИСК е готов да посрещне 99 ученици от средните училища и придружаващите ги учители на своята младежка проява за 2022 г., озаглавена „Истината за лъжите. Младежите се противопоставят на дезинформацията“. Членовете на ЕИСК, които изпълняват ролята на наставници на учениците, посещават избраните училища, за да се срещнат и обменят мнения с делегациите, които ще участват в „Твоята Европа, твоето мнение“.

 

 

Дни на гражданското общество, 2022 г.

Дните на гражданското общество през 2022 г. ще се проведат на 15—17 март под надслов „ЕС като двигател на споделения просперитет — гражданското общество за икономика в интерес на хората и планетата“.