Sista chansen att ta hem EESK:s pris för medborgerlig solidaritet, för kampen mot coronaviruset

This page is also available in

Priset, som kommer att gå till ett projekt från varje medlemsstat i EU och till ett projekt från Förenade kungariket, är öppet för ansökningar fram till den 30 september.

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) uppmanar civilsamhällesorganisationer, privata företag och enskilda personer från EU och Förenade kungariket att skicka in sina projekt för att vara med och tävla om detta unika pris för medborgerlig solidaritet. Priset lanserades i juli som ett särskilt engångspris, som i år ersätter det årliga flaggskeppspriset till det civila samhället.

EESK har för avsikt att belöna så många som 29 projekt, vars initiativtagare visat prov på mod och solidaritet utan motstycke i kampen mot covid-19 och dess förödande konsekvenser.

Av prisen, som uppgår till ett värde av 10 000 euro var, kommer 27 att gå till projekt som genomförts i medlemsstaterna, ett till ett projekt från Förenade kungariket och ytterligare ett till ett projekt med gränsöverskridande eller europeiskt fokus.

Ansökningarna ska lämnas in före den 30 september 2020 kl. 12.00 (belgisk tid). Prisutdelningsceremonin kommer att äga rum i Bryssel i januari 2021.

För att få ansöka måste deltagarna vara antingen bosatta eller etablerade i EU. Enskilda personer, företag och civilsamhällesorganisationer som är bosatta eller etablerade i Förenade kungariket får också ansöka.

Projekten, inklusive de som lämnas in av vinstdrivande företag, måste alla genomföras helt utan vinstsyfte och får inte vara offentligt finansierade till mer än 50 %.

Initiativen måste ha direkt koppling till covid-19 och syfta till att bekämpa viruset eller hantera dess konsekvenser. Det ska vara projekt som redan genomförts eller fortfarande pågår. Initiativ som inleddes innan pandemin bröt ut och som anpassats för att snabbt kunna bemöta de nya utmaningarna kommer också i fråga.

De fullständiga villkoren och det elektroniska ansökningsformuläret finns på vår webbplats: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize

 

MER OM EESK:s PRIS FÖR MEDBORGERLIG SOLIDARITET

Årets pris har ett särskilt tema: det civila samhället mot covid-19.

Genom att låta priset gå till kampen mot coronaviruset och genom att försöka dela ut så många som 29 pris vill EESK synliggöra projekt och initiativ som på ett anmärkningsvärt sätt bidragit till hanteringen av covid-19-krisen och dess många allvarliga konsekvenser i medlemsstaterna och Förenade kungariket.

Genom att låta brittiska kandidater delta vill EESK visa att vi alla sitter i samma båt och att kommittén inte har för avsikt att bryta banden med det civila samhället i denna före detta medlemsstat, utan tvärtom önskar upprätthålla nära förbindelser.

EESK, som är det EU-organ som ger icke-statliga organisationer, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer en röst på EU-nivå, vill på detta sätt hylla den europeiska solidariteten och alla som visat prov på denna genom att kämpa mot coronaviruset med mod, engagemang och en otrolig ansvarskänsla.

De initiativ som föreslås till priset kan omfatta en rad olika teman, till exempel:

  • Åtgärder med koppling till hälsa, hälsovårdsutrustning, medicintekniska produkter, assistans och vård.
  • Tillfälliga initiativ som syftar till att mildra coronakrisens omedelbara effekter och tillgodose målgruppernas akuta behov.
  • Särskilda åtgärder för att hjälpa de personer eller grupper (inbegripet flyktingar) som har det sämst ställt, är mest missgynnade eller utsatta, skydda dem från sjukdomen i sig och lindra effekterna av krisen.
  • Initiativ med koppling till situationen för särskilda målgrupper under samhällets nedstängning.
  • Initiativ som syftar till att hantera hälsokrisens konsekvenser för ekonomin och sysselsättningen.
  • Initiativ för att stödja den europeiska ekonomins eller enskilda sektorers återhämtning i efterdyningarna av pandemin.
  • Initiativ som syftar till att förbättra förmågan att hantera jämförbara kriser i framtiden.

 

Denna förteckning är inte uttömmande.

Uppmuntra gärna civilsamhällesorganisationer, enskilda personer och privata företag i ditt land att ansöka om EESK:s pris för medborgerlig solidaritet för att på så sätt hjälpa värdefulla projekt att vinna erkännande.