Последна възможност да спечелите Наградата на ЕИСК за гражданска солидарност, посветена на борбата с коронавируса

This page is also available in

Подаването на заявления за участие в конкурса, чиято цел е да отличи по един проект от всяка държава — членка на ЕС, и от Обединеното кралство, ще приключи на 30 септември.

 

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приканва организации на гражданското общество, частни предприятия и граждани на Европейския съюз и Обединеното кралство да представят своите проекти и да кандидатстват за тази единствена по рода си награда за гражданска солидарност, чието начало беше поставено през юли и която тази година ще замени емблематичната годишна награда на ЕИСК за гражданското общество.

Целта на ЕИСК е да награди 29 проекта, чиито създатели са показали безпрецедентна смелост и солидарност в битката срещу COVID-19 и унищожителните му последици.

Всяка награда е на стойност 10000 евро, като 27 награди са предназначени за проекти, изпълнявани в държавите членки, една – за кандидатура от Обединеното кралство и една за проект с трансгранична или европейска насоченост.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 12,00 ч. (брюкселско време) на 30 септември 2020 г. Церемонията по награждаването ще се проведе през януари 2021 г. в Брюксел.

За да могат да кандидатстват, участниците трябва или да пребивават в ЕС, или да имат седалище в него. Пребиваващите в Обединеното кралство, както и установените в него предприятия и организации на гражданското общество също имат право да кандидатстват.

Всички проекти, включително тези, представени от предприятия със стопанска цел, задължително трябва да бъдат с нестопанска цел и не трябва да бъдат финансирани с повече от 50% публични средства.

Инициативите трябва да са пряко свързани с COVID-19, специално да са насочени към борбата с вируса или към справянето с последиците от него. Може да са приключили или все още да се изпълняват. Допустими са и проекти, създадени преди избухването на пандемията и впоследствие адаптирани, за да отговорят бързо на новите предизвикателства.

Пълният списък с изисквания и формулярът за кандидатстване са поместени на уебсайта на ЕИСК – www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize.

 

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДАТА НА ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКА СОЛИДАРНОСТ

Тази година наградата е посветена на конкретна тема: „Гражданското общество срещу COVID-19“

С това че посвещава наградата си на борбата с коронавируса и иска да отличи 29 проекта, ЕИСК желае да повиши видимостта на проекти и инициативи, които съществено са допринесли за справянето с извънредната ситуация, свързана с COVID-19, и неговите многобройни и сериозни последици във всяка държава членка и в Обединеното кралство.

С отварянето на наградата към кандидати от Обединеното кралство, ЕИСК иска да покаже, че всички сме изправени заедно пред проблема и че не възнамерява да прекъсва връзките си с гражданското общество в бившата държава членка, а напротив, желае да поддържа близки отношения с него.

ЕИСК, органът на ЕС, който дава глас на НПО, профсъюзи и работодателски организации на равнището на ЕС, желае по този начин да почете европейската солидарност и всички онези, които проявиха такава солидарност, като се бориха с коронавируса със смелост, ангажираност и невероятно чувство за отговорност.

Предложените за наградата инициативи могат да обхващат широк кръг от теми, като например:

  • действия, свързани със здравето, медицинско оборудване, медицински изделия, помощ и грижи;
  • временни инициативи, насочени към смекчаване на непосредствените последици от кризата с коронавируса и към посрещане на неотложните нужди на целевите групи;
  • специфични мерки в помощ на най-нуждаещите се лица, лицата в неравностойно положение или уязвимите групи (включително бежанци), защитата им от самото заболяване и облекчаването на въздействието на кризата;
  • инициативи, свързани с положението на конкретни целеви групи в момента на ограниченията на свободата на движение;
  • инициативи, насочени към справяне с икономическите и свързаните със заетостта последици от здравната криза;
  • инициативи за подкрепа на възстановяването на европейската икономика или на конкретни сектори след пандемията;
  • инициативи за подобряване на капацитета за реагиране при сходни бъдещи кризи.

 

Този списък не е изчерпателен.

Любезно Ви приканваме да окуражите организации на гражданското общество, индивидуални лица и частни предприятия от Вашата страна да кандидатстват за Наградата на ЕИСК за гражданска солидарност, което ще допринесе за това, стойностни проекти да получат признание.