EESK efterlyser en EU-handlingsplan för att säkerställa rättvisa och hållbara globala leveranskedjor

Den pågående covid-19-krisen har blottlagt bräckligheten i de globala leveranskedjorna. Den har också blottat arbetstagarnas sårbarhet och affärsverksamhetens negativa sociala, hälso- och säkerhetsmässiga påverkan i dagens leveranskedjor. Det tyska rådsordförandeskapet och Europaparlamentet har bett Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) att lägga fram sina rekommendationer vid en tidpunkt som är avgörande för konkreta politiska åtgärder och beslutsfattande. I två yttranden som antogs vid plenarsessionen i september uppmanar kommittén kommissionen att utarbeta en europeisk handlingsplan och krav på tillbörlig aktsamhet i de globala leveranskedjorna.

I ett förberedande yttrande efterlyser EESK bindande sektorsövergripande EU-lagstiftning om tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter och ansvarsfullt företagande, som bör stå i centrum för en europeisk handlingsplan för mänskliga rättigheter, anständiga arbetsvillkor och hållbarhet i globala leveranskedjor. De mänskliga rättigheterna bör definieras på ett brett sätt som omfattar arbetstagares och fackföreningars rättigheter, och som bygger på en rad internationella instrument.

Parallellt med arbetet kring handlingsplanen har kommittén lagt fram sina rekommendationer till Europaparlamentet beträffande ett europeiskt lagstiftningsinitiativ med krav på tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter och miljökonsekvenser inom affärsverksamhet. Initiativet, som aviserades av kommissionsledamot Didier Reynders i april 2020 och är planerat till 2021, kommer att göra det rättsligt bindande för företag som är verksamma i EU att identifiera, förhindra, mildra och ta ansvar för negativa konsekvenser av sin verksamhet för de mänskliga rättigheterna och miljön. (dgf)