Η ΕΟΚΕ ζητεί την εκπόνηση σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη διασφάλιση δίκαιων και βιώσιμων παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.

Η υπό εξέλιξη πανδημία COVID-19 έχει φανερώσει την ευπάθεια των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Έχει επίσης αποκαλύψει την τρωτότητα των εργαζομένων και τις δυσμενείς επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις σημερινές αλυσίδες εφοδιασμού όσον αφορά την κοινωνία, την υγεία και την ασφάλεια. Σε μια κρίσιμη συγκυρία όσον αφορά την ανάληψη συγκεκριμένης πολιτικής δράσης και τη λήψη αποφάσεων, η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησαν από την ΕΟΚΕ να διατυπώσει τις εισηγήσεις της. Η τελευταία, σε δύο γνωμοδοτήσεις που εγκρίθηκαν κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της τον περασμένο Σεπτέμβριο, προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει ένα ενωσιακό σχέδιο δράσης και να θεσπίσει υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Σε διερευνητική γνωμοδότησή της, η ΕΟΚΕ ζητεί να εκπονηθεί ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρεπή εργασία και τη βιωσιμότητα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού συνοδευόμενο από δεσμευτική διατομεακή ενωσιακή νομοθεσία με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δέουσα επιμέλεια και την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά. Ένας ευρύς ορισμός πρέπει να καλύπτει τα ανθρώπινα δικαιώματα —συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων— και να βασίζεται σε ποικίλα διεθνή νομικά μέσα.

Παράλληλα με τις εργασίες της με θέμα το σχέδιο δράσης, η ΕΟΚΕ έχει διατυπώσει τις εισηγήσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς την ενωσιακή νομική πρωτοβουλία θέσπισης υποχρεωτικής δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα επιχειρηματικά ήθη. Η πρωτοβουλία, που εξήγγειλε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Didier Reynders στα τέλη Απριλίου 2020 και αναμένεται να δρομολογηθεί το 2021, θα καταστήσει νομικά δεσμευτικό για όσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην ΕΕ να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν, να μετριάζουν και να λογοδοτούν για τις αρνητικές συνέπειες των δραστηριοτήτων τους τόσο στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων όσο και στο περιβάλλον. (dgf)