ETSK kehottaa laatimaan EU:n toimintasuunnitelman oikeudenmukaisten ja kestävyysperiaatteiden mukaisten globaalien toimitusketjujen varmistamiseksi

Meneillään oleva covid-19-kriisi on tuonut esiin globaalien toimitusketjujen haurauden. Se on myös paljastanut työntekijöiden haavoittuvuuden sekä yritystoiminnan aiheuttamat kielteiset sosiaaliset, terveydelliset ja turvallisuuteen liittyvät vaikutukset nykyisissä toimitusketjuissa. Konkreettisten poliittisten toimien ja päätöksenteon kannalta ratkaisevan tärkeänä ajankohtana puheenjohtajavaltio Saksa ja Euroopan parlamentti ovat pyytäneet ETSK:lta suosituksia. Komitea kehottaa kahdessa syyskuun täysistunnossa antamassaan lausunnossa Euroopan komissiota laatimaan eurooppalaisen toimintasuunnitelman ja esittämään huolellisuusvelvoitetta koskevia pakollisia velvoitteita globaaleissa toimitusketjuissa.

ETSK kehottaa valmistelevassa lausunnossaan laatimaan ihmisoikeuksia, ihmisarvoista työtä ja kestävyyttä globaaleissa toimitusketjuissa koskevan Euroopan toimintasuunnitelman, jossa keskeisellä sijalla on EU:n monialainen ja sitova ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitetta ja vastuullista yritystoimintaa koskeva lainsäädäntö. Laajan määritelmän olisi katettava ihmisoikeudet, mukaan luettuina työntekijöiden oikeudet ja ammattiyhdistysoikeudet, ja perustuttava erilaisiin kansainvälisiin välineisiin.

Toimintasuunnitelmaan liittyvän työskentelynsä ohella ETSK on tarjonnut Euroopan parlamentille neuvoja EU:n säädösaloitteesta, jolla otetaan käyttöön ihmisoikeuksia ja ympäristövaikutuksia koskeva pakollinen huolellisuusvelvoite liiketoimintakäytännöissä. Euroopan komission jäsenen Didier Reyndersin huhtikuussa 2020 julkistamassa ja vuonna 2021 odotettavissa olevassa aloitteessa asetetaan EU:ssa toimiville yrityksille oikeudellinen velvoite kartoittaa toiminnastaan ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin ja ympäristöön kohdistuvat kielteiset vaikutukset sekä ehkäistä ja lieventää niitä ja tehdä niistä selkoa. (dgf)