Podd – Grassroots View – säsong 2, avsnitt 3: En ny skildring av Europa

Covid-19-krisen har visat på vikten av solidaritet mellan EU:s medlemsstater, institutioner och medborgare. Mot bakgrund av dessa erfarenheter diskuterar vi varför konferensen om Europas framtid, som just har inletts, utgör ett nytt och viktigt steg i de gemensamma funderingarna kring vår gemensamma europeiska framtid.

Tillgängliga språk:

Ledare

En gnutta optimism inför sommaren

Bästa läsare!

Vi inleder sommaren med betydligt bättre nyheter än förra året. I slutet av juli torde nästan 70 % av de vuxna i EU ha fått minst en dos covid-19-vaccin. Det börjar bli möjligt att resa, även om det fortfarande är komplicerat. Och lanseringen av Next Generation EU-instrumentet går allt snabbare.

Kommande evenemang

13 juli, Bryssel

Rundabordssamtal med ungdomar om klimat och hållbarhet

22–23 september 2021, Bryssel

EESK:s plenarsession

”En fråga till ..."

”En fråga till ...”

I vårt avsnitt ”En fråga till ...” ber vi EESK-ledamöter att svara på en aktuell fråga som vi tycker är av särskilt intresse.
I vår juliupplaga ber vi Cristian Pîrvulescu, ordförande för den tillfälliga arbetsgruppen om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen, att dela med sig av sina tankar om yttrandefriheten.

 

Yttrandefrihet är en rättighet som vi måste vårda och värna

Våld verkar i allt högre grad vara det främsta drivmedlet i sociala medier. Detta fenomen kan leda till verbalt eller fysiskt våld mot all slags överhet, oavsett om det rör sig om politiska, polisiära eller institutionella myndigheter eller privatpersoner. Man får intrycket att allt kan sägas på sociala medier, att allt kan försvaras, såväl sanningar som lögner. En individ kan till exempel på grund av sin personliga otillfredsställelse anse det vara legitimt att gå så långt som att ge Frankrikes statschef en örfil.

Var bör man, enligt dig som ordförande för den tillfälliga arbetsgruppen om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen, dra den röda linjen vad gäller de grundläggande rättigheterna och de individuella friheterna, särskilt yttrandefriheten?

Främjande av en gemensam kultur som bygger på grundläggande rättigheter i Europa

Av EESK-ledamot Cristian Pîrvulescu

Det står klart att tiden då de grundläggande rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin kunde tas för givet i vår del av världen är över. Det har blivit allt tydligare att dessa värden måste försvaras proaktivt mot populism, hatpropaganda, angrepp på minoriteter, begränsningar av det civila samhällets handlingsutrymme och tendensen hos vissa regeringar att koncentrera makten. Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs tillfälliga arbetsgrupp om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen arbetar för att främja en kultur som bygger på grundläggande rättigheter i Europa.

Gissa vem som är vår gäst...

Vår hemliga gäst

Varje månad presenterar vi en hemlig gäst vars arbete och engagemang inspirerar andra.

För EESK infos julinummer har vi bjudit in dr Hans Henri Kluge, Världshälsoorganisationen WHO:s Europadirektör, och Johan Strid, direktör för The Ocean Race Summits.

”Framtiden är inte huggen i sten och covid-19-pandemins förlopp ligger i våra händer”

Intervju med dr Hans Henri Kluge, regiondirektör för Europa, Världshälsoorganisationen

Hur ser du effekterna av vaccineringskampanjen i Europa?

Sedan den 4 februari 2021 har fler människor i världen vaccinerats mot covid-19 än som har bekräftats vara smittade sedan epidemin startade. Hittills har över 477 miljoner vaccindoser mot covid-19 getts i Europaregionen (till och med den 17 juni).

”Vi måste alla göra vad vi kan för att förbättra planetens hälsa”

av Johan Strid, direktör för The Oceans Race Summits

”Varför skulle The Ocean Race, en seglingstävling, vilja hjälpa till att driva på nya och förbättrade strategier för att åtgärda några av de mest brådskande problem som vår blå planet står inför?” Jag får ofta den frågan och mitt svar är att vi alla måste göra vad vi kan för att förbättra hälsan för vår planet och i vårt fall i synnerhet för haven, som är vår tävlingsarena. 

EESK-nyheter

Slovenien övertar EU-ordförandeskapet i ett kritiskt läge för Europa

Den 1 juli 2021 tog Slovenien över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, i ett läge där Europa har siktet inställt på att återhämta sig, sörja för en bättre återuppbyggnad och gå stärkt ur covid-19-pandemin.

Konferensen om Europas framtid: EESK:s samråd kommer att nå Europas alla hörn

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande Christa Schweng inledde kommitténs officiella verksamhet kring konferensen om Europas framtid med en direktsänd frågestund. Vid Konferensen om Europas framtid – återge medborgarna kontrollen över det europeiska projektet redogjordes för det organiserade civila samhällets åsikter om och förväntningar på konferensen. Man framhöll också vikten av att engagera människor utanför Brysselbubblan och utbytte idéer som förberedelse för de kommande medborgarsamråden.

”The European Green Deal will be just, or will just not be”

Vid EESK:s plenarsession i juni tillkännagav Frans Timmermans åtgärder för att skydda de mest utsatta mot en eventuell utvidgning av koldioxidprissättningen till bränslen för uppvärmning och transport, och tog del av EESK:s förslag om att förbättra företagens beslutsfattande om den gröna omställningen genom social dialog.

Återhämtning och återuppbyggnad efter pandemin måste prioriteras för Europas framtid

EU:s främsta prioriteringar för den närmaste framtiden måste inbegripa att få den europeiska ekonomin åter på rätt spår för att åstadkomma en hållbar övergång och skapa välstånd för Europas medborgare och företag. Detta är huvudbudskapet i den resolution om EESK:s bidrag till Europeiska kommissionens arbetsprogram för 2022 som antogs vid EESK:s plenarsession i juni.

EU:s nya cancerstrategi är en fantastisk möjlighet att skydda européernas hälsa

Cancer är på väg att bli den främsta dödsorsaken i EU, så Europas cancerplan kommer helt klart lägligt. EESK välkomnar planen, som är en milstolpe i kampen mot cancer. Det finns dock regionala och sociala ojämlikheter som inte åtgärdats, vilket innebär att det fortfarande finns utrymme för förbättringar.

Det civila samhället måste få en aktiv roll i försvaret av EU:s värden

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har åtagit sig att samarbeta med kommissionen och andra EU-institutioner för att upprätthålla och genomföra EU:s grundläggande värden, särskilt rättstatsprincipen, grundläggande rättigheter och demokrati.

”Det är bara genom att öka sin genomslagskraft som Europeiska medborgarinitiativet kan föra EU närmare sina medborgare”

Den tionde upplagan av Europeiska medborgarinitiativets dag ägde rum under två dagar helt på distans. EESK:s ordförande Christa Schweng, kommissionens vice ordförande Věra Jourová och Europaparlamentets vice talman Pedro Silva Pereira gjorde en lägesbedömning av detta unika instrument för deltagandedemokrati.

Cirkulär offentlig upphandling bör vara obligatorisk för EU-ländernas offentliga förvaltningar

Med årliga utgifter på cirka 14 % (eller 2 biljoner euro) av EU:s totala BNP är de offentliga förvaltningarna Europas största konsumenter. Deras utgifter härrör huvudsakligen från offentliga upphandlingar rörande de bygg- och anläggningsarbeten, varor och tjänster som de behöver köpa in från olika företag.

Insyn i lönesättningen: bindande åtgärder är en nödvändighet men räcker inte för att minska löneskillnaderna mellan könen

EESK välkomnar kommissionens initiativ vad gäller bindande åtgärder för insyn i lönesättningen, men anser att det föreslagna direktivet bör stärkas på flera områden och att ytterligare åtgärder bör vidtas för att ta itu med de grundläggande orsakerna till löneskillnaderna mellan könen.

Att stärka eurons internationella roll är avgörande för att stärka Europas ställning globalt

EU måste fastställa ambitiösa ekonomiska mål för att stärka euron. Detta har blivit ännu viktigare med tanke på förändringstakten i den globala ekonomin och EU:s nuvarande ställning när det gäller innovation, konkurrenskraft och främjande av ett investeringsvänligt regelverk.

EESK uppmanar till ett verkligt deltagande av det organiserade civila samhället i genomförandet av de nationella planerna för återhämtning och resiliens

I de flesta EU-länder är det civila samhällets deltagande långt ifrån tillfredsställande, varnade EESK för vid den årliga konferensen för gruppen för den europeiska planeringsterminen, som hölls på distans den 31 maj.

I riktning mot hållbarare livsmedelssystem – omställningen måste vara inkluderande och rättvis, menar EESK

Sustainable food Systems

I syfte att bidra till FN:s toppmöte om livsmedelssystem 2021 höll EESK en hearing online den 28 maj för att diskutera vilka sårbarheter och ojämlikheter som finns i de europeiska livsmedelssystemen och hur man uppnår jämlikare och rättvisare försörjningskedjor. Framstående talare från FN, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet delade med sig av sin syn på de förändringar som krävs för att stärka jämlikheten, rättvisan och det rättighetsbaserade förhållningssättet i omställningen till hållbarare livsmedelssystem.

Miljöanpassningen av transportsektorn måste föra med sig realistiska alternativ

EESK stöder miljöanpassningen av transportsektorn, men betonar att energiomställningen måste vara rättvis och föra med sig genomförbara och realistiska alternativ, med hänsyn till de ekonomiska och sociala särdragen och behoven i alla delar av Europa, inklusive landsbygdsområdena.

EESK diskuterar EU:s uppdaterade industristrategi

Den 17 juni höll Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och dess rådgivande utskott för industriell omvandling (CCMI) en livlig debatt kring det organiserade civila samhällets synpunkter med anledning av att kommissionen har offentliggjort uppdateringen av den nya industristrategin. I debatten, som är den första i en rad gemensamma aktiviteter i ämnet av EESK:s sektioner, ifrågasattes om den uppdaterade strategin räcker till för att stärka EU-industrins motståndskraft och strategiska oberoende. 

Transatlantiska partner som är fast beslutna att gå från ord till handling

EESK:s uppföljningskommitté för transatlantiska förbindelser sammanträdde bara dagar före toppmötet mellan EU och USA för att diskutera ett brett spektrum av frågor av betydelse för det civila samhället, först och främst klimatförändringar och handel.

Ny publikation: EESK:s aktiviteter under det slovenska rådsordförandeskapet juli–december 2021

Under andra halvåret 2021 kommer Slovenien att för andra gången inneha ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Och det är även för andra gången vid en kritisk tidpunkt för Europa.

Nyheter från grupperna

Arbetsgivargruppens webbseminarium om digitalisering uppmanar till en rättsakt om digitalisering på landsbygden

Av EESK:s Arbetsgivargrupp

EESK:s yttranden om rättsakten om digitala marknader och rättsakten om digitala tjänster antogs vid plenarsessionen i juni varefter Arbetsgivargruppen höll ett webbseminarium om utmaningarna för den digitala och den nya EU-ekonomin den 14 juni.

Ett bidrag till att överbrygga lönegapet mellan könen före 2104

Av Arbetstagargruppen vid EESK

I genomsnitt tjänar kvinnor 14 % mindre än män i Europa. I vissa länder håller situationen långsamt på att förbättras, i andra försämras den. I genomsnitt i EU förväntas gapet ha överbryggats till 2100-talet, men i t.ex. Frankrike förväntas det ta 1 000 år till.

Mediefriheten kan inte tas för given, utan måste värnas aktivt

Av Elena-Alexandra Calistru, medlem av gruppen Mångfald Europa

Få platser i världen åtnjuter samma grundmurade tradition att upprätthålla värdet av fria och oberoende media som man gör i Europa Det ekosystem som möjliggör för dessa exceptionellt fria medier att existera och fullgöra sin demokratiska roll är utsatt för olika typer av press, på en och samma gång, av nya digitala plattformar, illiberala tendenser att strypa tillgången till information, det växande hotet mot undersökande journalister och den kris som uppstått till följd av covid-19.

Snart på EESK / kulturella evenemang

Museet och minnesplatsen ESMA i Argentina: en symbol för mänskliga rättigheter

Arbetstagargruppen har presenterat kampanjen för att föra upp museet och minnesplatsen ESMA i Argentina på Unescos världsarvslista.

Ett årtionde av klimatförändringar i Ciril Jazbecs bilder

För att uppmärksamma inledningen av det slovenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd visar EESK en utställning online av den framstående slovenska fotografen Ciril Jazbec, som har vunnit Leica Oskar Barnack-priset och tilldelades World Press Photo-priset för 2021.