Politika súdržnosti je kľúčom k prekonaniu krízy spôsobenej ochorením COVID-19, dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050 a zníženiu rozdielov v Európe. V nedávnom stanovisku EHSV upozorňuje, že najvážnejšou výzvou pre túto politiku v blízkej budúcnosti je vojna na Ukrajine.

V snahe pomôcť utečencom a zabezpečiť Ukrajine európsku integráciu treba konať rýchlo. EHSV vo svojom stanovisku zdôrazňuje, že je jednoznačne za skoré pripojenie Ukrajiny k EÚ, a vyzýva, aby sa v tomto smere upravili súvisiace finančné nástroje.

Výbor konkrétne navrhuje vytvorenie samostatného fondu EÚ na podporu povojnovej obnovy a rozvoja. Stanovisko prijaté na májovom plenárnom zasadnutí analyzuje oznámenie Európskej komisie o jej správe Súdržnosť v Európe do roku 2050.

Správa bola zverejnená dva týždne pred ruskou inváziou na Ukrajinu, a preto nebrala do úvahy jej dôsledky. Spravodajca Krzysztof Balon uviedol, že „z krátkodobého a strednodobého hľadiska je najväčšou výzvou pre politiku súdržnosti ruská agresia, ktorá je v skutočnosti aj aktom agresie voči Európskej únii“. Pomocný spravodajca Gonçalo Lobo Xavier doplnil, že „politika súdržnosti naďalej ostáva základným nástrojom na oživenie a odolnosť európskeho hospodárstva, pričom osobitný dôraz by sa mal klásť na MSP“.  (tk)