Политиката на сближаване е от ключово значение за преодоляване на кризата, предизвикана от COVID-19, за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и за намаляване на различията в Европа. В свое неотдавнашно становище ЕИСК предупреждава, че най-сериозното предизвикателство в обозримото бъдеще е войната в Украйна.

Необходими са бързи действия, за да се помогне на бежанците и да се гарантира европейската интеграция на Украйна. В становището си ЕИСК изтъква също, че се застъпва решително за незабавното присъединяване на Украйна към ЕС и призовава за съответното адаптиране на политиката на сближаване и свързаните с нея финансови инструменти.

По-конкретно Комитетът предлага да се създаде отделен фонд на ЕС за улесняване на следвоенното възстановяване и развитие. Становището, прието на пленарната сесия през май, анализира съобщение на Европейската комисия относно нейния доклад „Сближаване в Европа до 2050 г.“.

Докладът беше публикуван две седмици преди руското нашествие в Украйна и затова не бяха отчита свързаните с него последици. Докладчикът Кшищоф Балон заяви: „В краткосрочен и средносрочен план най-голямото предизвикателство за политиката на сближаване е руската агресия, която всъщност е и акт на агресия срещу Европейския съюз.“ Съдокладчикът Гонсалу Лобу Шавие добави: „Политиката на сближаване все още е основен инструмент за възстановяването и издръжливостта на европейската икономика и следва да се обърне специално внимание на МСП.“  (tk)