Akt o digitálnych trhoch a akt o digitálnych službách, ktoré navrhla Európska komisia s cieľom obmedziť narastajúcu moc digitálnych gigantov v Európe, môžu podľa EHSV splniť svoj účel, ak sa zabezpečí zdaňovanie technologických spoločností a zlepšia pracovné podmienky pracovníkov platforiem a správa údajov.

EHSV v balíku stanovísk prijatých na aprílovom plenárnom zasadnutí podporil akt o digitálnych trhoch a akt o digitálnych službách, ktoré navrhla Európska komisia na oživenie hospodárskej súťaže na internete.

Akt o digitálnych trhoch je právnym predpisom, na ktorý sa dlho čakalo. „Zástupcovia EÚ sa už viac ako desať rokov usilujú zaistiť pre všetkých prevádzkovateľov rovnaké podmienky, ako majú veľké online platformy,“ pripomenula spravodajkyňa stanoviska o tomto nariadení Emilie Prouzet. „Novým predpisom Európska komisia zavádza postup osobitne určený pre týchto veľmi veľkých aktérov. A väčšinu z toho, čo navrhuje, jednoznačne schvaľujeme, pretože je to dobré riešenie pre Európu. Akt o digitálnych trhoch sa síce zameriava len na strážcov prístupu online, ale už to je veľký úspech.“

EHSV akt o digitálnych trhoch ako taký schvaľuje, zdôrazňuje však, že by sa do tohto právneho ekosystému mali doplniť predpisy, ktoré sa budú zaoberať ďalšími kľúčovými otázkami v súvislosti s digitálnou ekonomikou.

Výbor by chcel pozorne sledovať plánované právne predpisy týkajúce sa zdaňovania veľkých technologických spoločností, pracovných podmienok pracovníkov platforiem, ochrany spotrebiteľov na svetových trhoch a ďalších pálčivých otázok, ktoré treba vyriešiť, aby za zaistilo, že nová legislatíva prinesie úžitok všetkým – spotrebiteľom, pracovníkom aj podnikom.

EHSV takisto jednomyseľne podporuje akt o digitálnych službách so zámerom regulovať služby, ktoré formujú a menia spôsob, ako ľudia komunikujú, nadväzujú kontakty, konzumujú a obchodujú.

Podľa názoru EHSV je dôležité podporovať úsilie Komisie, aby sa zachovali jednotné pravidlá a vytvorili právne predpisy pripravené na digitálny vek, vďaka čomu bude mať Európa väčší vplyv na svetovej scéne.

„Musíme zamedziť fragmentácii vnútorného trhu v dôsledku nárastu počtu vnútroštátnych pravidiel a predpisov, ktorý by mohol oslabiť systém a brániť tomu, aby mohli všetky európske spoločnosti využívať výhody silného jednotného trhu,“ uviedol spravodajca stanoviska EHSV o akte o digitálnych službách Gonçalo Lobo Xavier.

EHSV zastáva názor, že spoločné pravidlá sú zároveň príležitosťou stanoviť globálne normy, ktoré zaistia spotrebiteľom vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany, pokiaľ ide o online tovar a obsah, podobne ako to zabezpečuje nariadenie GDPR v oblasti ochrany údajov.

Keďže v dnešnej digitálnej ekonomike sú dáta čoraz dôležitejšie, Európska komisia stanovuje aj opatrenia s cieľom podporiť v celej Európe bezpečnú výmenu údajov na základe spoločných pravidiel.

EHSV rozhodne podporuje nariadenie o správe údajov.

„Tento právny predpis ponúka veľmi zaujímavú možnosť propagovať európsky spôsob digitalizácie, keďže EÚ je momentálne jedinou organizáciou, ktorá vážne a podrobne premýšľa o tom, ako spravovať digitálne údaje,“ vyhlásil spravodajca stanoviska EHSV k návrhu o správe údajov Giuseppe Guerini. „Nechceme ísť cestou prílišnej liberalizácie. Okrem iného chceme zabezpečiť, že sa údaje nebudú používať na účely, s ktorými občania nesúhlasia. Nabádame EK, aby ďalej pokračovala týmto smerom a získala potrebnú podporu pre uplatňovanie tohto systému správy údajov." (dm)