Grupa Pracowników w EKES-ie

Parlament ukraiński przegłosował w dniu 23 lutego 2023 r. ustawę wzmacniającą prawa socjalne za pomocą ochrony dialogu społecznego i rokowań zbiorowych. Jest to kamień milowy w zapewnieniu ochrony ukraińskim pracownikom i procesie przystąpienia tego kraju do UE. 

Ustawa stanowi, że układy zbiorowe są wiążące, gwarantuje związkom zawodowym prawo do negocjacji oraz chroni ich prawa i preferencje w zakresie rokowań zbiorowych i dialogu społecznego. Zobowiązuje również pracodawców do zapewnienia wsparcia materialnego i technicznego dla działalności związków zawodowych w przedsiębiorstwie, a finansowanie działań i wydatków związanych z układami zbiorowymi zaliczane jest do obowiązkowych i chronionych wydatków przedsiębiorstwa. Zapewnia również związkom zawodowym duży wpływ na ewentualne zmiany warunków pracy, w tym prawo do zawetowania zwolnień działaczy związków zawodowych.

Za ustawą głosowały partie w parlamencie ukraińskim reprezentujące całe spektrum polityczne przy znacznym poparciu stronnictw politycznych z centrum i centroprawicy. Grupa Pracowników stoi po stronie Ukrainek i Ukraińców, ukraińskich związków zawodowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy dążą do pokoju i sprawiedliwości społecznej w kraju ogarniętym wojną. Nieoceniony jest ich wkład w dostarczanie pomocy humanitarnej i dalsze funkcjonowanie gospodarki w trudnych warunkach, często z narażeniem życia. Mają do odegrania pierwszoplanową rolę w odbudowie Ukrainy, która musi opierać się na pełnym poszanowaniu podstawowych praw pracowników i obywateli. Jest to bardzo istotny krok z punktu widzenia nie tylko ochrony pracowników w Ukrainie, lecz również procesu przystąpienia do UE.