Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Beste lezers,

Ik kijk ernaar uit om in deze nieuwe mandaatsperiode de rol van vicevoorzitter van het EESC te gaan vervullen. Het doet mij veel deugd dat mijn collega's mij voor deze functie hebben gekozen. Naar mijn mening speelt communicatie in elke organisatie een essentiële rol.

Ik ben altijd onder de indruk geweest van het werk dat het personeel en de leden van dit Comité dag in dag uit verrichten. Een nieuwe mandaatsperiode biedt de kans om de balans op te maken en alles weer met een frisse blik te bekijken. Nu onze bewegingsvrijheid door COVID beperkt is, hebben we nog een extra reden voor bezinning.

Het herstelfonds en de EU-begroting mogen niet gegijzeld worden!

In een gezamenlijke verklaring van 18 november hebben Aurel Laurențiu Plosceanu, Stefano Palmieri en Cristian Pîrvulescu – de voorzitters van respectievelijk de afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap (SOC), de afdeling Economische en Monetaire Unie, Economische en Sociale Samenhang (ECO) en de groep Grondrechten en de rechtsstaat van het EESC – hun diepe bezorgdheid geuit over de houding van twee regeringen die ermee dreigden hun veto uit te spreken over de EU-begroting als deze gekoppeld bleef aan de eerbiediging van de rechtsstaat.

Het EESC heeft reeds zijn sterke steun uitgesproken voor het voorstel van de Commissie voor het “Next Generation EU”-pakket dat – in combinatie met het meerjarig financieel kader voor 2021-2027 – de financiële slagkracht van de Unie op in totaal 1,82 biljoen EUR brengt om de gevolgen van de COVID-19-crisis te ondervangen en het herstel van de EU-economieën te bespoedigen.

In de verklaring staat dat het koppelen van EU-fondsen aan de eerbiediging van de rechtsstaat door de lidstaten geen twistpunt zou mogen zijn, aangezien de rechtsstaat een van de fundamentele waarden is waarop de EU is gegrondvest.

De volledige verklaring is hier te vinden: https://europa.eu/!cH83Bj

Een vraag voor...

In onze rubriek “Een vraag voor...” vragen we EESC-leden om te reageren op een actuele vraag die ons bijzonder relevant lijkt.

Wij hebben de heer Stefano Palmieri, voorzitter van de afdeling Economische en Monetaire Unie en Economische en Sociale Samenhang (ECO), verzocht de volgende vraag te beantwoorden:

“Wat vindt u ervan dat drie lidstaten de langetermijnbegroting van de EU en het herstelpakket blokkeren? Is het vanuit verschillende oogpunten bekeken een van de grootste institutionele en politieke crises waar de EU mee te maken heeft?”

Stefano Palmieri, voorzitter van de afdeling ECO

Ik was zonder meer geschokt toen ik vernam dat na het bemoedigende nieuws van 10 november, toen de onderhandelingsteams van het Europees Parlement en de Raad overeenstemming hadden bereikt over de laatste details van het volgende meerjarig financieel kader en het herstelfonds, twee lidstaten - later aangevuld met een derde - het botte besluit namen om heel Europa te gijzelen. De videoconferentie tussen de Europese leiders op 19 november zorgde evenmin voor een uitweg uit de impasse.

Nieuws van het EESC

Een welvarend, inclusief en duurzaam Europa staat centraal in het nieuwe programma van de voorzitter van het EESC

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft het volledige programma van zijn nieuwe voorzitter, Christa Schweng, voor haar ambtstermijn 2020-2023 bekendgemaakt. Het staat nu online en is beschikbaar in alle EU-talen.

Mevrouw Schwengs programma biedt een gedurfde visie op een sterker en veerkrachtiger Europa na COVID-19 en streeft naar een krachtige bijdrage van het EESC aan het herstel en de participatiedemocratie in Europa.

Het Europees platform voor de circulaire economie schakelt bij het ingaan van de tweede termijn een tandje bij

Tijdens een jaarlijkse conferentie die op 3 en 4 november volledig online werd gehouden, sprak het EESC zijn vastberadenheid uit om van het Europees platform voor de circulaire economie een echte hub te helpen maken waar collectieve inspanningen om in Europa een circulaire economie op te bouwen worden gebundeld.

Het EESC buigt zich over tekortkomingen van het integratiebeleid voor migrantenvrouwen en -kinderen

In het integratiebeleid van de EU-lidstaten wordt niet altijd ten volle rekening gehouden met de specifieke behoeften van vrouwen en kinderen, die discriminatie of belemmeringen voor hun integratie het hoofd moeten bieden. Het EESC heeft tijdens zijn oktober-zitting een verkennend advies uitgebracht, waarin het manieren voorstelt om deze tekortkomingen te verhelpen.

Geen uitweg uit de crisis zonder méér publieke en private investeringen, aldus het EESC

Tegen de achtergrond van de rampzalige sociale en economische gevolgen van de COVID-19-crisis heeft het EESC in twee adviezen zijn kijk op de huidige economische crisis en op de vooruitzichten op herstel in de EU uiteengezet.

Het forum EESC-Cedefop dringt aan op gecoördineerde actie om iets te doen aan de lage vaardigheidsniveaus in Europa

Op 5 en 6 november hebben het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) het derde forum voor beleidsleren over bijscholingstrajecten gehouden, dat door relevante sociale partners en vertegenwoordigers van de overheid en het maatschappelijk middenveld werd bijgewoond. Zij wezen erop dat de huidige pandemie de veranderingen in de arbeidswereld, die reeds door de digitale revolutie waren ingezet, nog zou kunnen versnellen, waardoor bijscholing en omscholing steeds belangrijker worden.

EESC pleit voor meer sociale dialoog in de EU

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) pleit voor bevordering van een doeltreffende sociale dialoog in de lidstaten van de EU omdat deze een sleutelrol speelt bij het uitstippelen van economisch, werkgelegenheids- en sociaal beleid dat zorgt voor betere levens- en arbeidsomstandigheden in de hele EU. Deze dialoog is noodzakelijk om economische duurzaamheid te bevorderen en te verwezenlijken.

Sociale rechtvaardigheid voor migranten en etnische minderheden is essentieel voor de aanpak van structureel racisme

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) roept de Europese Unie en de lidstaten op om de diversiteit en inclusiviteit in hun samenlevingen op een holistische manier te bevorderen en de juridische en politieke inspanningen op te voeren om het toenemende racisme en de vreemdelingenhaat in Europa aan te pakken.

Aangezien het aantal aanvallen en haatzaaiende uitlatingen tegen migranten en etnische minderheden toeneemt en de huidige pandemie de structurele discriminatie waarmee zij worden geconfronteerd, nog verergert, moet de EU dringend meer actie ondernemen, onder meer door diversiteitsbeheer te bevorderen.

EESC bespreekt de uitdagingen voor de staalindustrie in de EU

Op 9 november heeft de adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI) een debat op afstand gehouden over de staalindustrie in de EU. Het debat, onder leiding van de nieuwe CCMI-voorzitter Pietro Francesco De Lotto, spitste zich toe op de overcapaciteit en het koolstofvrij maken van de internationale staalindustrie. De sprekers gingen in op de uitdagingen voor de Europese staalindustrie: het herstelplan voor de periode na COVID-19, het koolstofvrij maken van productieprocessen, EU-vrijwaringsmaatregelen en handel.

De gast die verrast

Een nieuwe rubriek ziet het daglicht.

Elke maand willen wij u met een nieuwe gast verrassen. Het zal een bekende persoonlijkheid uit het Europese culturele milieu zijn, die voeling houdt met de actualiteit en zijn visie op de wereld met ons zal delen. Hij/zij zal een frisse wind doen waaien, nieuwe horizonten openen, onze verbeelding prikkelen en een glimlach op ons gezicht toveren.

Voor deze eerste editie is onze gast Pierre Kroll, vast cartoonist van het Belgische Franstalige dagblad Le Soir.

Met zijn tekeningen staat hij bekend om zijn gevoel voor humor en zijn onnavolgbare stijl waarmee hij op een originele en verrassende manier commentaar levert op de Europese en internationale actualiteit.

Op ons verzoek om de meest brandende kwestie van het moment te illustreren, biedt Pierre Kroll ons deze tekening aan. (ehp)

Pierre Kroll

 

 

Nieuws van de groepen

Economie mogelijk harder getroffen dan voorspeld door de Europese Commissie

Door de groep Werkgevers van het EESC

In reactie op de onlangs door de Europese Commissie gepubliceerde economische najaarsprognose voor 2020 heeft de groep Werkgevers op initiatief van haar voorzitter Stefano Mallia een verklaring uitgebracht. De groep is het eens met de economische najaarsprognose voor 2020, waarin de Europese Commissie benadrukt dat het economisch herstel van Europa bruusk is onderbroken door de heropleving van de pandemie.

De uitdagingen voor Europa en de prioriteiten van de groep Werknemers

Door de groep Werknemers van het EESC

Behoud van de rechten van werknemers moet een topprioriteit zijn in elk plan voor herstel en wederopbouw na de COVID-19-pandemie, met solidariteit als leidend beginsel. Om dit in concrete prioriteiten en acties te vertalen, organiseerde de groep Werknemers op 24 november een buitengewone vergadering.

Séamus Boland is de nieuwe voorzitter van de groep Diversiteit Europa

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Met de start van de nieuwe mandaatsperiode 2020-2025 van het EESC heeft Séamus Boland het voorzitterschap van de groep Diversiteit Europa overgenomen. De groep heeft dit tijdens haar eerste vergadering van de nieuwe mandaatsperiode op 27 oktober bevestigd.

 

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

De tentoonstelling Refuge is in december in het EESC te zien!

Het EESC organiseert een fototentoonstelling van de Franse fotograaf Bruno Fert, onder de titel “Refuge: Private worlds in exile”.

Het gaat om een reeks panelen met portretten en getuigenissen, samen met beelden van interieurs in vluchtelingenkampen en provisorische onderkomens in Griekenland en Frankrijk, waaronder de "jungle" in Calais.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door het directoraat Communicatie en interinstitutionele betrekkingen, samen met de afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap (SOC) om de werkzaamheden van het EESC op het gebied van migratiebeleid, ook in verband met het EU-Migratiepact, onder de aandacht te brengen.

Vanwege de pandemie is de tentoonstelling 100 % virtueel te zien. Niet te missen!

Volg deze link voor toegang tot de tentoonstelling:

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/refuge-private-worlds-exile (ck)