Het EESC vraagt het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de EU werk te maken van het voorstel om van het protocol inzake sociale vooruitgang een bindend rechtsinstrument te maken teneinde de sociale rechten in Europa te handhaven en te versterken.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) schaart zich achter de recente voorstellen om de EU-Verdragen te wijzigen teneinde er een protocol inzake sociale vooruitgang (PSV) in op te nemen, een instrument dat bij strijdigheden en in het EU-beleid sociale grondrechten voorrang geeft op economische vrijheden. Dit moet zorgen voor rechtszekerheid en een gelijke behandeling van werknemers in alle lidstaten.

In een verkennend advies op verzoek van het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de EU stelt het EESC dat het PSV voor sociale vooruitgang zal zorgen door waarborging en bevordering van de hoogste normen op het gebied van sociale rechten, en door te vermijden dat deze rechten in het gedrang komen.

Het EESC heeft dit advies tijdens de zitting van september goedgekeurd met 132 stemmen vóór en 102 tegen, bij 7 onthoudingen. De groep Werkgevers van het EESC steunde het advies niet, en sprak zich in een tegenadvies uit tégen de opname van het PSV in het primaire EU-recht. Dit tegenadvies werd verworpen, maar wordt omdat het meer dan een kwart van de stemmen kreeg als bijlage bij het advies gevoegd.

María del Carmen Barrera Chamorro, rapporteur van het advies: “Het protocol inzake sociale vooruitgang moet helpen waarborgen dat sociale normen niet worden afgezwakt. Het moet een dam opwerpen tegen beleid dat tegen de belangen van mensen indruist, zoals we ten tijde van de bezuinigingsmaatregelen hebben gezien.”

Corapporteur Diego Dutto: “Nu, meer dan ooit, moeten we er nauwlettend op toezien dat de sociale en burgerrechten hoog worden gehouden en dat ze uniform worden toegepast in de hele EU. Met name wanneer er zich strijdigheden voordoen moeten deze rechten voorrang krijgen op de marktvrijheden”.

Het EESC ziet het Spaanse voorzitterschap van de EU als een uitgelezen kans om dit voorstel een impuls te geven. Het moedigt het voorzitterschap aan om een raad van ministers van Sociale Zaken bijeen te roepen teneinde overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijk voorstel, en vervolgens een specifieke Europese top te organiseren waarop het kan worden goedgekeurd.

Het protocol inzake sociale vooruitgang werd voor het eerst voorgesteld door het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) in 2008 als reactie op uitspraken van het Europees Hof van Justitie ten gunste van economische vrijheden. In de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa kwam dit voorstel opnieuw naar voren, waarna het Europees Parlement een resolutie aannam met een pleidooi om het PSV op te nemen in de EU-Verdragen.

De groep Werkgevers van het EESC is van mening dat sociale en economische rechten dezelfde mate van bescherming moeten genieten en dat het PSV de basis voor sociale vooruitgang ernstig dreigt te ondermijnen. (ll)