Reikia spręsti pažeidžiamų Šengeno erdvės laisvių ir teisių klausimą

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) palankiai įvertino Europos Komisijos pateiktą naują ES strategiją dėl Šengeno erdvės ateities. Tačiau jis perspėjo, kad ES ir valstybės narės privalo laikytis Pagrindinių teisių chartijos ES ir nacionalinių sienų valdymo, policijos ir teisminio bendradarbiavimo bei migracijos ir prieglobsčio politikos srityse.

Spalio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje dėl naujosios strategijos Komitetas ragina imtis veiksmų po nerimą keliančių pranešimų apie pagrindinių teisių pažeidimus prie ES išorės sienų, kurie, EESRK nuomone, kelia ypač didelį susirūpinimą.

Nuomonės pranešėjas Ionuţ Sibian teigė: „Mes prašome Europos Komisijos ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros stebėti šias nerimą keliančias problemas ir jas spręsti, taip pat nedelsiant imtis tolesnių veiksmų reaguojant į pranešimus apie pagrindinių teisių pažeidimus.“

EESRK pažymėjo, kad pastaraisiais metais didelių problemų kilo nuoseklaus Šengeno erdvės taikymo srityje. Per 2015 m. pabėgėlių krizę atsiskleidė ES išorės sienų ir migracijos valdymo metodo trūkumai, o COVID-19 pandemija paskatino laikinai atkurti vidaus sienas. Šengeno erdvės sutrikimai pakenkė įmonėms, darbuotojams, pasienio bendruomenėms ir tarpvalstybiniam bendradarbiavimui.

EESRK pabrėžė, kad Komisija turėtų reguliariai ir atidžiai stebėti ir vertinti šį sienų atkūrimo poreikį ir mastą, o prireikus imtis veiksmų.

Nuomonėje Komitetas taip pat paragino Tarybą imtis skubių veiksmų, kad Bulgarija, Kroatija, Kipras ir Rumunija galėtų visapusiškai taikyti Šengeno sutartį.

„Žmonės Kipre, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Kroatijoje vis dar nevisapusiškai naudojasi savo, kaip ES piliečių, teisėmis, nes nepriklauso Šengeno erdvei. Komitetas remia šių šalių įtraukimą. Šios šalys noriai dalyvautų, o Bulgarija, Kroatija ir Rumunija jau kontroliuoja savo išorės sienas pagal Šengeno sienų kodeksą“, – teigė I. Sibian.

EESRK tvirtai remia Šengeno sienų kodekso atnaujinimą, atsižvelgiant į per pandemiją įgytą patirtį. Jis taip pat ragina stiprinti Konsultacinį forumą pagrindinių teisių klausimams svarstyti ir per EESRK įtraukti organizuotą pilietinę visuomenę. (ll)