Ekonomikos gaivinimas neįmanomas be socialinio atsigavimo

Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights and the Social Summit in Porto

parengė EESRK Darbuotojų grupė

EESRK darbuotojų grupės sausio mėn. surengto internetinio seminaro metu buvo pabrėžta, kad Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimui pasibaigus turi būti sudarytas naujas socialinis susitarimas.

Mes išgyvename didžiausią sveikatos ir ekonomikos krizę Europos Sąjungos istorijoje. Tačiau, nors dėl pandemijos išaugo skurdas, nedarbas ir nelygybė, šie klausimai toli gražu yra ne naujiena.

Sausio mėn. pabaigoje šiems klausimams aptarti EESRK darbuotojų grupė surengė internetinį seminarą kartu su už darbo vietas ir socialines teises atsakingu Europos Komisijos nariu Nicolas Schmit, Portugalijos užimtumo, solidarumo ir socialinės apsaugos ministre Ana Mendes Godinho (kurią dėl su sveikata susijusių priežasčių pavadavo valstybės sekretorius darbo ir profesinio mokymo klausimais Miguel Cabrita), Europos Parlamento S&D frakcijos pirmininke Iratxe García Pérez ir EESRK darbuotojų grupės pirmininku Oliver Röpke.

Kalbėjusieji atkreipė dėmesį į tai, kad priemonių, leidžiančių suteikti pagalbą ten, kur jos labiausiai reikia, yra ir kad būtina imtis konkrečių veiksmų. Dabar daugiau dėmesio reikia skirti ne tikslams, o veiksmingai politikai, kad Europos socialinių teisių ramstis taptų apčiuopiama realybe piliečiams. Veiksmų planą Europos socialinių teisių ramsčiui įgyvendinti turi sudaryti trumpalaikės, vidutinės trukmės ir ilgalaikės priemonės bei teisėkūros iniciatyvos, taip pat turi būti skirtas pakankamas biudžetas.

Buvo teigiama, kad Porto aukščiausiojo lygio susitikimas turi iš tikrųjų pakeisti padėtį, turint omenyje tai, kad ekonomikos atgaivinti nepavyks neužtikrinus socialinio atsigavimo. Norint to pasiekti reikia į procesą įtraukti pilietinę visuomenę ir socialinius partnerius, suteikti tikrą platformą darbuotojams nuomonei išsakyti ir dalyvauti, taip pat skatinti kolektyvines derybas ir socialinius susitarimus.

Porto darbotvarkė 2030, kuri bus parengta pasibaigus aukščiausiojo lygio susitikimui, be COVID-19 turi apimti ir spręsti struktūrinius klausimus, susijusius su globalizacija, turto perskirstymu, darbo rinkos apsauga, socialinėmis investicijomis, socialine darbotvarke įgyvendinant naująjį žaliąjį kursą ir Europos semestrą bei, be kita ko, nutraukiant griežto taupymo politiką. Tai turėtų būti naujo socialinio susitarimo pradžia, siekiant išvengti pagundos grįžti prie įprastos veiklos ir nurodant ateities, kurią norėjome sukurti, pobūdį. Kalbėjusieji pabrėžė, kad vykstant procesui, kuris suburia žmones ir valstybes nares solidarumo, lygybės ir tvarumo tikslais, turime užtikrinti, kad būtų taikomos galiojančios taisyklės ir būtų nustatytos naujos būtinos taisyklės tam, kad galėtume daug socialinių investicijų skirti mūsų ateičiai. (prp)