Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights and the Social Summit in Porto

ETSK:n työntekijät-ryhmä

ETSK:n työntekijät-ryhmän tammikuussa järjestämässä verkkoseminaarissa korostettiin tarvetta saavuttaa uusi sosiaalinen sopimus tulevassa Porton sosiaalialan huippukokouksessa.

Euroopan unioni kokee historiansa pahinta terveys- ja talouskriisiä. Pandemia on lisännyt köyhyyttä, työttömyyttä ja eriarvoisuutta, mutta nämä ongelmat eivät ole millään tapaa uusia.

ETSK:n työntekijät-ryhmä järjesti tammikuun lopulla verkkoseminaarin, jossa keskusteltiin näistä ongelmista. Mukana keskusteluissa olivat työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmit, Portugalin työ-, yhteisvastuu- ja sosiaaliturvaministeri Ana Mendes Godinho (joka oli terveyssyistä estynyt osallistumasta ja jonka sijaisena oli työllisyydestä ja ammattikoulutuksesta vastaava valtiosihteeri Miguel Cabrita), Euroopan parlamentin S&D-ryhmän puheenjohtaja Iratxe García Pérez ja ETSK:n työntekijät-ryhmän puheenjohtaja Oliver Röpke.

Puheenvuoroissa tuotiin esiin, että tarvittavat avustusvälineet ovat olemassa ja että ne on vain otettava käyttöön. Tavoitteiden sijaan tarvittaisiin ennemminkin tehokkaita politiikkoja, jotta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista voisi tulla todellisuutta kansalaisille. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaan toimintasuunnitelmaan on sisällyttävä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteitä ja lainsäädäntöaloitteita, ja sillä on oltava riittävän suuri budjetti.

Porton huippukokouksen on johdettava todelliseen suunnanmuutokseen, sillä elpyminen ei ole mahdollista ilman sosiaalista elpymistä eikä kestävä kehitys ilman sosiaalista kestävyyttä. Tähän voidaan päästä, jos osallistetaan kansalaisyhteiskunta ja työmarkkinaosapuolet, annetaan työntekijöille todellinen mahdollisuus saada äänensä kuuluville ja osallistua ja vahvistetaan työehtosopimusneuvotteluja ja työehtosopimuksia.

Huippukokouksessa laadittavan Porton agendan 2030 tulee kattaa covid-kriisin lisäksi myös rakenteelliset kysymykset, jotka liittyvät muun muassa globalisaatioon, vaurauden uudelleenjakoon, työmarkkinaturvaan, sosiaalisiin investointeihin, sosiaaliseen toimintaohjelmaan Green New Deal -ohjelmassa ja EU-ohjausjaksossa sekä säästötoimien lopettamiseen. Tämän tulisi olla alku uudelle sosiaaliselle sopimukselle niin, että vältetään houkutusta palata entiseen ja esitetään, minkälaista tulevaisuutta haluamme rakentaa. Puhujat korostivat, että on tarpeen varmistaa nykyisten sääntöjen noudattaminen ja tarvittavien sääntöjen käyttöönotto, kun ihmiset ja jäsenvaltiot pyritään tuomaan yhteen solidaarisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen hengessä, jotta voidaan tehdä mittavat sosiaaliset investoinnit tulevaisuuteen. (prp)