Geen herstel zonder sociaal herstel

Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights and the Social Summit in Porto

Door de groep Werknemers van het EESC

De EESC-groep Werknemers heeft in januari een webinar gehouden waar is benadrukt dat de komende sociale top in Porto moet uitmonden in een nieuw sociaal contract.

We maken de ergste economische en gezondheidscrisis in de geschiedenis van de Europese Unie door. De pandemie heeft geleid tot meer armoede, werkloosheid en ongelijkheid, maar dat zijn allesbehalve nieuwe vraagstukken.

Om hierover van gedachten te wisselen heeft de EESC-groep Werknemers eind januari een webinar gehouden met Nicolas Schmit, Europees commissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten, Ana Mendes Godinho, minister van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid van Portugal (om gezondheidsredenen vervangen door staatssecretaris van Arbeid en Beroepsopleiding Miguel Cabrita), Iratxe García Pérez, voorzitter van de S&D-fractie in het Europees Parlement, en Oliver Röpke, voorzitter van de EESC-groep Werknemers.

De sprekers wezen erop dat de instrumenten om waar nodig hulp te bieden wel degelijk bestaan en dat het erop aankomt om ze ook daadwerkelijk in te zetten. Meer nodig dan doelstellingen zijn doeltreffende beleidsmaatregelen om de Europese pijler van sociale rechten tastbaar te maken voor de burgers. Het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten moet maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn en wetgevingsinitiatieven omvatten en bovendien op een toereikend budget kunnen rekenen.

Er werd betoogd dat de top van Porto de opmaat moet worden tot een echte koerswijziging, in het besef dat er geen herstel kan zijn zonder sociaal herstel en geen duurzaamheid zonder sociale duurzaamheid. Om een en ander te realiseren is het zaak het maatschappelijk middenveld en de sociale partners bij het proces te betrekken, een echt platform te bieden om werknemers een stem en inspraak te geven, en collectieve onderhandelingen en collectieve overeenkomsten te bevorderen.

De Agenda 2030 die uit de top in Porto zal voortkomen, moet niet alleen een antwoord bieden op COVID-19, maar ook op structurele kwesties in verband met mondialisering, herverdeling van welvaart, arbeidsmarktbescherming, sociale investeringen, de sociale agenda in de Green Deal en het Europees Semester, en het einde van het bezuinigingsbeleid, om maar een aantal zorgpunten te noemen. Deze agenda moet het begin vormen van een nieuw sociaal contract, waarbij niet wordt toegegeven aan de verleiding om weer gewoon over te gaan tot de orde van de dag, maar dat duidelijk maakt waar we in de toekomst naar toe willen. Het gaat erom, aldus de sprekers, dat bestaande regels worden toegepast en dat noodzakelijke regels worden ingevoerd, teneinde ervoor te zorgen dat mensen en lidstaten eensgezind en op solidaire, gelijkwaardige en duurzame wijze een krachtige sociale investering in onze toekomst gaan doen. (prp)