EESC Info

Pages

Displaying 21 - 30 of 85
Mí Eanáir 2022

San eagrán seo:

 • I gcomhrac an Aontais Eorpaigh i gcoinne na bréagaisnéise ní mór díriú ar lucht a scaipthe chomh maith leis na cearta bunúsacha a chosaint
 • Rath á bhaint as an téarnamh: tá béim leagtha ag CESE ar ról lárnach na sochaí sibhialta eagraithe
 • Bliain Eorpach na hÓige 2022: Dírímis ar na torthaí seachas ar an bpoiblíocht
 • Iarrtha ag CESE go mbeadh an Coimisiún Eorpach níos uaillmhianaí sna hiarrachtaí chun geilleagar agus airgeadas an Aontais a stiúradh i dtreo na hinbhuanaitheachta
Mí na Nollag 2021

San eagrán seo:

 • Matthew Caruana Galizia: Déanaim iarracht a chinntiú nach bás in aisce é bás mo mháthar
 • Sophia Wiegand: Cé gur ábhar díomá é COP26 do dhaoine óga, níl a ndóchas caillte acu
 • Ní mór aghaidh a thabhairt ar sháruithe ar shaoirsí agus ar chearta limistéar Schengen
 • Meath an smachta reachta ar fud an Aontais a leigheas trí bhíthin na sochaí sibhialta
 • 5G – Tá CESE ag áitiú ar an gCoimisiún measúnú breise a dhéanamh ar thionchar theicneolaíocht 5G ar shláinte an duine agus ar an gcomhshaol
Mí Dheireadh Fómhair 2021

San eagrán seo:

 • Dar leis an gCoimisinéir Elisa Ferreira agus le hUachtarán CESE, Christa Schweng, is gá an comhtháthú a bheith i gcroílár na hEorpa tar éis na paindéime
 • Is gá go bhfanfadh saoirse na meán ag barr ár gclár oibre
 • Ar an gcéad ‘lá orgánach’ AE, leagann CESE béim ar a thábhachtaí atá sé coráis bia níos inbhuanaithe, níos cothroime agus níos cuimsithí a bheith ann
 • An intleacht shaorga san Eoraip: ní gach cinneadh ar féidir é a bheith grádaithe de réir figiúirí dénártha
Mí Mheán Fómhair 2021

San eagrán seo:

 • An intleacht shaorga: is as an Eoraip iad 18 % de thaighdeoirí ardleibhéil an domhain cé nach n-oibríonn ach 10 % díobh san Eoraip
 • Frans Timmermans agus ceannairí óige na hEorpa tagtha le chéile in CESE
 • Má táthar chun deireadh a chur leis an mbochtaineacht i measc leanaí san Eoraip, is gá cur chuige a shaothrú a chuimseoidh gach cuid den tsochaí
 • Fánaíocht: CESE ag iarraidh go mbunófaí limistéar taraife aonair ar fud an Aontais
Mí Iúil 2021

San eagrán seo:

 • An Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa: beidh teacht ag daoine as gach cearn den Eoraip ar chomhairliúcháin CESE
 • Tá Uachtaránacht na Slóivéine ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh tráthúil don Eoraip
 • “Beidh an Comhaontú Glas don Eoraip cóir, nó ní bheidh sé ann in aon chor”
 • Ní mór téarnamh agus atógáil tar éis na paindéime a bheith ina dtosaíochtaí do thodhchaí na hEorpa
Mí an Mheithimh 2021
 • Duais na Sochaí Sibhialta 2021 maidir le gníomhú ar son na haeráide seolta ag CESE
 • Céim chun cinn is ea straitéis nua cibearshlándála an Aontais Eorpaigh
 • CESE i bhfách le hAontas Sláinte AE a bheidh stóinsithe agus cuimsitheach
 • Ráiteas: An chaoi le deis a bhfuiltear ag súil léi le fada a thapú
Mí Aibreáin 2021
 • #YEYS2021: An ghlúin óg san Eoraip le tabhairt faoi dhúshlán an athraithe aeráide
 • Aitheantas iomlán tugtha ag an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa don ról lárnach atá ag CESE
 • Tá staidéar á dhéanamh ag CESE ar dhúshláin na teilea-oibre
 • Gníomhaíocht Eorpach maidir le beartais mhíchumais: is mithid neartú ar na maidí
Mí an Mhárta 2021

San eagrán seo:

 • Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa: Tá CESE tiomanta do chuidiú go gníomhach le rath na Comhdhála
 • Ní hamháin nach mór do thodhchaí na hEorpa a bheith glas agus digiteach, ní mór di a bheith níos daonlathaí freisin
 • Tá sé iarrtha ag CESE go mbeadh cánachas níos simplí agus cothrom san Aontas agus níos faide i gcéin
 • Tá sé geallta ag CESE cur go mór le tionscnaimh nua an Choimisiúin
Mí an Mhárta 2021
 • An raibh a fhios agat...? Fíricí spéisiúla faoi bhuaiteoirí Dhuais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta CESE
 • Tá físeán de shearmanas bronnta Dhuais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta 2020 ar líne anois
 • Ó bhéal na mbuaiteoirí: agallaimh leis na buaiteoirí go léir


 

Mí Feabhra 2021
 • Déanaimis beart de réir briathair agus bainimis brí nua as an bhfocal “pobal”
 • An tAontas le súil ghéar a choinneáil ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe
 • CESE curtha ar an eolas go mb’fhéidir go laghdófaí an bhochtaineacht san Aontas faoina leath faoi 2030
 • An Comhaontú Nua maidir le hImirce: “Tá an donas dearg ar na mionsonraí”

Pages