EESC Info

 • In this issue:

  • The EESC discusses the priorities of the Czech EU presidency and the right energy mix for Europe's future
  • EESC calls for consistent and tough sanctions on employers of illegally staying migrants
  • Antisemitism is a test of the European idea
  • EESC's Consultative Commission on Industrial Change to celebrate its 20th anniversary
  • Tá CESE ag seasamh i ndlúthpháirtíocht leis an Úcráin
  • A mbarúil curtha in iúl ag comhaltaí CESE
  • David Stulík: Rabharta dlúthpháirtíochta agus tacaíochta don Úcráin nach bhfacthas a leithéid riamh cheana
  • Tetyana Ogarkova: An cogadh deiridh ag Vladimir Putin

   

  • Ní bheidh an Eoraip slán go dtí go mbeidh an Úcráin slán sábháilte
  • I bhfianaise an ionsaithe atá ar siúl i gcoinne na hÚcráine, is léir gur gá tionscadal an Aontais a neartú a thuilleadh
  • Beartas tionsclaíoch: ní mór an inbhuanaitheacht a bheith fite fuaite leis an iomaíochas agus le neamhspleáchas straitéiseach
  • Ní mór dúinn siúl le chéile ar an mbóthar fada seo i dtreo chomhionannas inscne
 • San eagrán seo:

  • Le linn Bhliain Eorpach na hÓige 2022, ba cheart dúinn a áirithiú go mbainfear amach torthaí nithiúla agus marthanacha do gach Eorpach óg
  • Tacaíocht tugtha ag CESE do thosaíochtaí Uachtaránacht na Fraince ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh
  • Tá sé ríthábhachtach cúram leordhóthanach, inbhuanaithe agus inrochtana ar ardchaighdeán a chur ar fáil do dhaoine scothaosta
  • CESE: Ní mór do CESE a bheith níos déine maidir le sáruithe ar an smacht reachta

   

  • Is é an comhlachas Beilgeach ‘Grootouders voor het Klimaat’ (Seantuismitheoirí ar son na hAeráide) a bhuaigh Duais Sochaí Sibhialta CESE 2021 as a chuid oibre ar son na haeráide
  • Firicí fánacha Fíricí spéisiúla faoi bhuaiteoirí Dhuais Sochaí Sibhialta CESE 2021
  • Ó bhéal na mbuaiteoirí: agallaimh leis na buaiteoirí go léir
 • San eagrán seo:

  • I gcomhrac an Aontais Eorpaigh i gcoinne na bréagaisnéise ní mór díriú ar lucht a scaipthe chomh maith leis na cearta bunúsacha a chosaint
  • Rath á bhaint as an téarnamh: tá béim leagtha ag CESE ar ról lárnach na sochaí sibhialta eagraithe
  • Bliain Eorpach na hÓige 2022: Dírímis ar na torthaí seachas ar an bpoiblíocht
  • Iarrtha ag CESE go mbeadh an Coimisiún Eorpach níos uaillmhianaí sna hiarrachtaí chun geilleagar agus airgeadas an Aontais a stiúradh i dtreo na hinbhuanaitheachta
 • San eagrán seo:

  • Matthew Caruana Galizia: Déanaim iarracht a chinntiú nach bás in aisce é bás mo mháthar
  • Sophia Wiegand: Cé gur ábhar díomá é COP26 do dhaoine óga, níl a ndóchas caillte acu
  • Ní mór aghaidh a thabhairt ar sháruithe ar shaoirsí agus ar chearta limistéar Schengen
  • Meath an smachta reachta ar fud an Aontais a leigheas trí bhíthin na sochaí sibhialta
  • 5G – Tá CESE ag áitiú ar an gCoimisiún measúnú breise a dhéanamh ar thionchar theicneolaíocht 5G ar shláinte an duine agus ar an gcomhshaol
 • San eagrán seo:

  • Dar leis an gCoimisinéir Elisa Ferreira agus le hUachtarán CESE, Christa Schweng, is gá an comhtháthú a bheith i gcroílár na hEorpa tar éis na paindéime
  • Is gá go bhfanfadh saoirse na meán ag barr ár gclár oibre
  • Ar an gcéad ‘lá orgánach’ AE, leagann CESE béim ar a thábhachtaí atá sé coráis bia níos inbhuanaithe, níos cothroime agus níos cuimsithí a bheith ann
  • An intleacht shaorga san Eoraip: ní gach cinneadh ar féidir é a bheith grádaithe de réir figiúirí dénártha
 • San eagrán seo:

  • An intleacht shaorga: is as an Eoraip iad 18 % de thaighdeoirí ardleibhéil an domhain cé nach n-oibríonn ach 10 % díobh san Eoraip
  • Frans Timmermans agus ceannairí óige na hEorpa tagtha le chéile in CESE
  • Má táthar chun deireadh a chur leis an mbochtaineacht i measc leanaí san Eoraip, is gá cur chuige a shaothrú a chuimseoidh gach cuid den tsochaí
  • Fánaíocht: CESE ag iarraidh go mbunófaí limistéar taraife aonair ar fud an Aontais
 • San eagrán seo:

  • An Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa: beidh teacht ag daoine as gach cearn den Eoraip ar chomhairliúcháin CESE
  • Tá Uachtaránacht na Slóivéine ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh tráthúil don Eoraip
  • “Beidh an Comhaontú Glas don Eoraip cóir, nó ní bheidh sé ann in aon chor”
  • Ní mór téarnamh agus atógáil tar éis na paindéime a bheith ina dtosaíochtaí do thodhchaí na hEorpa