EESC Info

Pages

Displaying 31 - 40 of 77
Mí Aibreáin 2020
 • San am i láthair, is Aontas muid, sin nó dada. Ráiteas CESE maidir le heipidéim COVID-19
 • An fhreagairt ar an gcoróinvíreas: ní leor an togra ón gCoimisiún maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a úsáid
 • An fhreagairt ar an gcoróinvíreas: CESE ag iarraidh go mbeadh plean infheistíochta Eorpach níos mó ann
 • An eitlíocht: Tá CESE i bhfabhar rialacha an Aontais maidir le leithroinnt sealanna in aerfoirt a chur ar fionraí
Mí an Mhárta 2020
 • Lá an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh 2020: tá rannpháirtíocht “fhiúntach” an phobail sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa á héileamh ag gníomhaithe
 • Ní mór do Pharlaimint na hEorpa buiséad láidir AE a éileamh don tréimhse 2021-2027
 • Straitéis um Míchumas do na deich mbliana atá romhainn: Ba cheart don Aontas Eorpach a bheith ar thús cadhnaíochta maidir le beartais fhorásacha a chur chun cinn
 • Leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh “Eat ORIGINal”, moltar duit eolas a chur ar gach gné a bhaineann leis an mbia a itheann tú
Mí Feabhra 2020
 • Brexit: Ómós léirithe ag CESE dá chomhaltaí Briotanacha: "Ceci n'est qu'un au revoir, mes amis”
 • Ná coinnímis ainmhithe i gcásanna feasta
 • Is gá do CESE tacú le tosaíochtaí Uachtaránacht na Cróite ar an Aontas Eorpach
 • Todhchaí ghlas: Caithfidh an Eoraip an bealach a réiteach agus dea-shampla a thabhairt
Mí Eanáir 2020

San eagrán seo:

 • Is mór an tábhacht atá le hainm: an bhearna idir na hinscní a dhúnadh le cabhair na logainmníochta
 • Comhlachas NAIA: “Is fadhb shóisialta seachas fadhb phríobháideach é an foréigean teaghlaigh”
 • #mimmitkoodaa: insíothlú isteach in áit a bhfuil an idirdheighilt inscne go láidir – tionscal Theicneolaíocht na Faisnéise
 • The Brussels Binder: painéil díospóireachta na Bruiséile a athrú ó bhonn
Mí Eanáir 2020

San eagrán seo:

Andrew Caruana Galizia: "Is gá dúinn oibriú i gcomhar le chéile chun a chinntiú go ndéantar luachanna Eorpacha a urramú"

Tá imní ar CESE maidir le toradh COP25

Luca Jahier: “Is cuid de thodhchaí na hEorpa todhchaí na hAfraice”

Tá CESE ag iarraidh go mbeadh caighdeáin íosta i bhfeidhm ar fud an Aontais maidir le hárachas dífhostaíochta

Mí na Nollag 2019

San eagrán seo:

 • “Ní ceann scríbe ach tús ré nua é Brexit”
 • Is féidir leis an gcultúr a bheith ina spreagadh chun an tAontas Eorpach a neartú
 • “Botún geostraitéiseach stairiúil”
 • Níor cheart cearta agus saoránacht AE a bheith ar díol
Mí Dheireadh Fómhair 2019
 • "Tá comhghuaillíocht ag teastáil uainn a bheidh go mór ar son athraithe," arsa an tOmbudsman Eorpach, Emily O'Reilly
 • Tá Comhshocrú Domhanda na Náisiún Aontaithe maidir leis an Imirce ag teacht go hiomlán le luachanna an Aontais Eorpaigh
 • An chaoi is fearr leis an bpobal a chur ar an eolas faoin Eoraip, sin a bhí á phlé ag an 13ú Seimineár do na Meáin sa tSochaí Shibhialta
 • Tá CESE ag iarraidh an athuair go gcuirfí struchtúr níos láidre i bhfeidhm le haghaidh an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta
Mí Lúnasa 2019

San eagrán seo:

 • Chuir Uachtaránacht na Fionlainne ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh i láthair an clár atá aige maidir le hinbhuanaitheacht agus folláine;
 • "Táimid anseo chun idirphlé sibhialta a chur chun cinn maidir le hEoraip fhorásach chuimsitheach," arsa Conny Reuter
 • Ba cheart d'earnáil talmhaíochta na hEorpa dul leis an agra-éiceolaíocht;
 • Geilleagar ciorclach: Tá sé in am na tomhaltóirí a chumhachtú;
 • Mura mbeidh tionscal láidir ceallraí san Eoraip, tá an baol ann go bhfágfaidh monaróirí gluaisteán an tAontas Eorpach.
Mí Iúil 2019

San eagrán seo:

 • Le linn Laethanta na Sochaí Sibhialta léiríodh dóchas áirithe faoi inbhuanaitheacht an daonlathais san Eoraip
 • Tá CESE ag iarraidh aistriú fuinnimh atá cothrom go sóisialta agus comhphlé buan leis na saoránaigh
 • Tús ("Grand Départ") Tour de France 2019 - imeachtaí á reáchtáil ag CESE faoin iompar glan
 • Ba cheart do na meáin cúl a thabhairt leis an gcarthanacht agus iad ag trácht ar an míchumas
Mí an Mheithimh 2019

San eagrán seo:

 • An troid in aghaidh an fhrith-Sheimíteachais, is troid í freisin ar son Eoraip dhaonlathach atá bunaithe ar luachanna 
 • Togra curtha i láthair ag CESE chun rannchuidiú FBManna i leith an bhithgheilleagair a fheabhsú
 • An intleacht shaorga san Eoraip: ní ceart duine ar bith a fhágáil in áit na leathphingine
 • Tá sochaí shibhialta na hEorpa ag iarraidh gealltanas polaitiúil go gcaithfear go cothrom le fir agus mná

Pages