EESC Info

Pages

Displaying 31 - 40 of 85
Mí Eanáir 2021

San eagrán seo:

 • Fáilte curtha ag CESE roimh Shinéad Burke, Éireannach atá ina hurlabhraí ar son cearta daoine faoi mhíchumas
 • Buiséad an Aontais do 2021-2027 – cúis áthais do CESE an dea-thionchar a bhíonn ag tuairimí na sochaí sibhialta
 • #DigitalServicesAct agus #DigitalMarketsAct: Is mithid ár ndaonlathas a thabhairt cothrom le dáta leis an teicneolaíocht
 • Comhaontú nua AE maidir le hImirce agus Tearmann: deis nár tapaíodh le haghaidh tús úr a bhfuil géarghá leis
Mí na Nollag 2020
 • Agus an dara téarma den Ardán Eorpach um an nGeilleagar Ciorclach ann, tá súil le dlús a chur leis an úsáid a bhaintear as
 • aghaidh á tabhairt ag CESE ar easnaimh i lánpháirtiú na mban imirceach agus na leanaí imirceacha
 • Is Eoraip rathúil, cuimsitheach agus inbhuanaithe atá i gcroílár chlár uachtaránachta nua CESE
 • féidir cistí téarnaimh agus an buiséad a choinneáil ina ghiall!
Mí na Samhna 2020

San eagrán seo:

 • Tá an tOstarach, Christa Schweng, tofa ag CESE sa phost mór
 • “Is gá ionchur ón tsochaí shibhialta má táthar chun an Eoraip a athrú chun feabhais”
 • Cillian Lohan: “Tá ceannaireacht uainn, ceannaireacht ar féidir linn muinín a chur inti”
 • Giulia Barbucci: "Is den riachtanas é leanúint orainn de bhainistiú fónta trédhearcach a dhéanamh ar an mbuiséad"
 • Is airde ná riamh líon na ndaoine nua agus líon na mban atá ina gcomhaltaí de CESE
Mí Dheireadh Fómhair 2020

San eagrán seo:

 • Cuireadh tús le téarma oifige CESE le breis is 40 % de chomhaltaí nua
 • Is mithid cumhacht chinnteoireachta níos mó a thabhairt don aos óg i bhfianaise a gcuid stailceanna ar son na haeráide
 • Tá a bharúil tugtha ag CESE maidir leis an ngá atá le hionstraim AE maidir le pá íosta
 • Is fadhb nach bhfuil ach ina tús fós é COVID-19 do thionscal turasóireachta na hEorpa
Mí Mheán Fómhair 2020
 • Níor cheart do straitéis comhionannais inscne an Aontais neamhaird a thabhairt ar éifeachtaí díobhálacha ghéarchéim COVID-19 ar mhná
 • An Intleacht Shaorga: ba cheart, le dlí an Aontais, teorainneacha sábháilte a shocrú d’fheidhmchláir ardriosca
 • Téamh domhanda: bearta nua cánach á n-iarraidh ag CESE chun CO2 a laghdú
 • Géarchéim an choróinvíris: dar le CESE gur cheart do chuideachtaí AE athmhachnamh a dhéanamh ar a samhail ghnó
Mí Iúil 2020
 • Dearcadh na Cosmhuintire - Podchraoladh 8 : Nuair a thiteann saol na hoibre as a chéile
 • 'Dessine-moi...' - sraith alt
 • CESE le Duais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta a bhronnadh ar thionscadail atá dírithe ar an gcoróinvíreas a chomhrac sna Ballstáit agus sa Ríocht Aontaithe
 • Tá an-dóchas á chur in Uachtaránacht na Gearmáine ar Chomhairle AE
Mí an Mheithimh 2020
 • Michel Barnier: “Ní féidir linn glacadh le hiarrachtaí na Ríochta Aontaithe breith agus dá rogha a bheith acu ó thaobh tairbhí áirithe dár Margadh Aonair”
 • Moltaí CESE maidir le téarnamh agus athstruchtúrú iar-COVID-19: i dtreo samhail nua den tsochaí
 • “I can’t breathe”. Comhartha ómóis CESE do George Floyd
 • Ní mór don Phlean Infheistíochta cuspóirí uaillmhianacha an Chomhaontaithe Ghlais a chomhlíonadh
Mí na Bealtaine 2020

San eagrán seo:

 • Cheiliúir CESE Lá na hEorpa ar líne den chéad uair riamh
 • Seimineáir ghréasáin CESE maidir leis an gcoróinvíreas: An tAontas Eorpach agus an Afraic – Comhrac comhpháirteach i gcoinne phaindéim COVID-19
 • Tá níos mó maoiniú poiblí a dhíth ar an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil
 • Tá CESE ag iarraidh go ndéanfaí Treoirlínte Fostaíochta 2020 a leasú i bhfianaise phaindéim Covid-19
Mí Aibreáin 2020
 • San am i láthair, is Aontas muid, sin nó dada. Ráiteas CESE maidir le heipidéim COVID-19
 • An fhreagairt ar an gcoróinvíreas: ní leor an togra ón gCoimisiún maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a úsáid
 • An fhreagairt ar an gcoróinvíreas: CESE ag iarraidh go mbeadh plean infheistíochta Eorpach níos mó ann
 • An eitlíocht: Tá CESE i bhfabhar rialacha an Aontais maidir le leithroinnt sealanna in aerfoirt a chur ar fionraí
Mí an Mhárta 2020
 • Lá an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh 2020: tá rannpháirtíocht “fhiúntach” an phobail sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa á héileamh ag gníomhaithe
 • Ní mór do Pharlaimint na hEorpa buiséad láidir AE a éileamh don tréimhse 2021-2027
 • Straitéis um Míchumas do na deich mbliana atá romhainn: Ba cheart don Aontas Eorpach a bheith ar thús cadhnaíochta maidir le beartais fhorásacha a chur chun cinn
 • Leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh “Eat ORIGINal”, moltar duit eolas a chur ar gach gné a bhaineann leis an mbia a itheann tú

Pages