EESC Info

  • Duais na Sochaí Sibhialta 2021 maidir le gníomhú ar son na haeráide seolta ag CESE
  • Céim chun cinn is ea straitéis nua cibearshlándála an Aontais Eorpaigh
  • CESE i bhfách le hAontas Sláinte AE a bheidh stóinsithe agus cuimsitheach
  • Ráiteas: An chaoi le deis a bhfuiltear ag súil léi le fada a thapú
  • #YEYS2021: An ghlúin óg san Eoraip le tabhairt faoi dhúshlán an athraithe aeráide
  • Aitheantas iomlán tugtha ag an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa don ról lárnach atá ag CESE
  • Tá staidéar á dhéanamh ag CESE ar dhúshláin na teilea-oibre
  • Gníomhaíocht Eorpach maidir le beartais mhíchumais: is mithid neartú ar na maidí
 • San eagrán seo:

  • Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa: Tá CESE tiomanta do chuidiú go gníomhach le rath na Comhdhála
  • Ní hamháin nach mór do thodhchaí na hEorpa a bheith glas agus digiteach, ní mór di a bheith níos daonlathaí freisin
  • Tá sé iarrtha ag CESE go mbeadh cánachas níos simplí agus cothrom san Aontas agus níos faide i gcéin
  • Tá sé geallta ag CESE cur go mór le tionscnaimh nua an Choimisiúin
  • An raibh a fhios agat...? Fíricí spéisiúla faoi bhuaiteoirí Dhuais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta CESE
  • Tá físeán de shearmanas bronnta Dhuais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta 2020 ar líne anois
  • Ó bhéal na mbuaiteoirí: agallaimh leis na buaiteoirí go léir


   

  • Déanaimis beart de réir briathair agus bainimis brí nua as an bhfocal “pobal”
  • An tAontas le súil ghéar a choinneáil ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe
  • CESE curtha ar an eolas go mb’fhéidir go laghdófaí an bhochtaineacht san Aontas faoina leath faoi 2030
  • An Comhaontú Nua maidir le hImirce: “Tá an donas dearg ar na mionsonraí”
 • San eagrán seo:

  • Fáilte curtha ag CESE roimh Shinéad Burke, Éireannach atá ina hurlabhraí ar son cearta daoine faoi mhíchumas
  • Buiséad an Aontais do 2021-2027 – cúis áthais do CESE an dea-thionchar a bhíonn ag tuairimí na sochaí sibhialta
  • #DigitalServicesAct agus #DigitalMarketsAct: Is mithid ár ndaonlathas a thabhairt cothrom le dáta leis an teicneolaíocht
  • Comhaontú nua AE maidir le hImirce agus Tearmann: deis nár tapaíodh le haghaidh tús úr a bhfuil géarghá leis
  • Agus an dara téarma den Ardán Eorpach um an nGeilleagar Ciorclach ann, tá súil le dlús a chur leis an úsáid a bhaintear as
  • aghaidh á tabhairt ag CESE ar easnaimh i lánpháirtiú na mban imirceach agus na leanaí imirceacha
  • Is Eoraip rathúil, cuimsitheach agus inbhuanaithe atá i gcroílár chlár uachtaránachta nua CESE
  • féidir cistí téarnaimh agus an buiséad a choinneáil ina ghiall!
 • San eagrán seo:

  • Tá an tOstarach, Christa Schweng, tofa ag CESE sa phost mór
  • “Is gá ionchur ón tsochaí shibhialta má táthar chun an Eoraip a athrú chun feabhais”
  • Cillian Lohan: “Tá ceannaireacht uainn, ceannaireacht ar féidir linn muinín a chur inti”
  • Giulia Barbucci: "Is den riachtanas é leanúint orainn de bhainistiú fónta trédhearcach a dhéanamh ar an mbuiséad"
  • Is airde ná riamh líon na ndaoine nua agus líon na mban atá ina gcomhaltaí de CESE
 • San eagrán seo:

  • Cuireadh tús le téarma oifige CESE le breis is 40 % de chomhaltaí nua
  • Is mithid cumhacht chinnteoireachta níos mó a thabhairt don aos óg i bhfianaise a gcuid stailceanna ar son na haeráide
  • Tá a bharúil tugtha ag CESE maidir leis an ngá atá le hionstraim AE maidir le pá íosta
  • Is fadhb nach bhfuil ach ina tús fós é COVID-19 do thionscal turasóireachta na hEorpa
  • Níor cheart do straitéis comhionannais inscne an Aontais neamhaird a thabhairt ar éifeachtaí díobhálacha ghéarchéim COVID-19 ar mhná
  • An Intleacht Shaorga: ba cheart, le dlí an Aontais, teorainneacha sábháilte a shocrú d’fheidhmchláir ardriosca
  • Téamh domhanda: bearta nua cánach á n-iarraidh ag CESE chun CO2 a laghdú
  • Géarchéim an choróinvíris: dar le CESE gur cheart do chuideachtaí AE athmhachnamh a dhéanamh ar a samhail ghnó