Le Grúpa na nOibrithe

Tá an Ghearmáin tagtha i gceannas ar Uachtaránacht Chomhairle an Aontais ag tráth thar a bheith tábhachtach don Eoraip nuair atá cor cinniúnach roimh an Aontas amach. Tá aghaidh á tabhairt againn ar an ngéarchéim is measa dár tharla in aimsir na síochána le 90 bliain anuas, géarchéim ba chúis le níos mó ná céad míle bás san Eoraip amháin agus le turraingí eacnamaíocha ollmhóra, gan trácht ar an éiginnteacht a bhaineann le tuilleadh ráigeanna den phaindéim a d’fhéadfaí sinn a threascairt fós. Le linn na míonna crua a chaitheamar faoi dhianghlasáil, ba ar oibrithe cúraim sláinte agus ar dhaoine a oibríonn do sheirbhísí seachadta, in ollmhargaí agus i réimse na sláintíochta – ar poist neamhbhuana ar phá ró-íseal iad go minic – ba orthu siúd a thit sé cuid mhaith a ndícheall a dhéanamh ár dtíortha a choinneáil ag imeacht.

Is mana é ‘I gcomhar le chéile ar son na hEorpa’ ar féidir linn uile tacú leis ach ní mór beart a dhéanamh i ndáiríre de réir na bprionsabal atá againn, mar atá prionsabail na hinbhuanaitheachta, na cothroime, na slándála, na luachanna coiteanna agus na nuálaíochta. Murab ionann is riamh, tá gá againn le tionscnaimh nithiúla mar chuid de Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta amhail pá íosta Eorpach, pá comhionann in éiric obair chomhionann, postú oibrithe agus coinníollacha trédhearcacha oibre.

In ionad na mbeart déine a cuireadh i bhfeidhm le linn na géarchéime deireanaí, bearta ba chúis le poll guairneáin ó thaobh an fhiachais agus na marbhántachta de agus a d’fhág go raibh ár gcóras cúraim sláinte an-ghann ar acmhainní (ráite an méid daoine a fuair bás le déanaí, d’íocamar go daor as sin), ní mór don Eoraip comhbhearta láidre a dhéanamh mar chuid de phlean téarnaimh agus atógála, sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma araon. Tá cúlú 15 % ar an olltáirgeacht intíre i ndán dúinn, agus ní rogha dúinn a thuilleadh an gnó mar is gnách. De réir mar a théann an ghéarchéim in olcas, ní hacmhainn do na Ballstáit uile déileáil léi ar an gcaoi chéanna; mura dtabharfar freagairt comhordaithe ar leibhéal na hEorpa uirthi tá an baol ann go dtarlóidh cliseadh sóisialta agus eacnamaíoch dá thairbhe, rud a chuirfeadh an tAontas Eorpach féin i mbaol.

Tá cúram ollmhór le cur i gcrích ag uachtaránacht na Gearmáine, ach tá baol ollmhór ann freisin go dteipfidh uirthi i gcás ina ndéanfar tuilleadh moilleadóireachta sa Chomhairle faoi na pleananna téarnaimh, ina gcuirfear ó mhaith iad de thoradh vótaí náisiúnta faoin uile euro beo atá iontu nó ina ndéanfar ‘pacáistí tarrthála’ díobh a bheidh dealraitheach leo sin a chuir an Troika ar fáil cheana a rinne damáiste don Aontas deich mbliana ó shin, rud a d’fhág é, go deimhin féin, sa riocht neamhullmhaithe ina bhfuil sé inniu féin. Bhí an méid seo le rá ag uachtarán Ghrúpa na nOibrithe: “Dá láidre atá na bearta téarnaimh agus dá mhéad atá siad curtha in oiriúint do chás na mBallstát agus a bpobal is ea is inchreidte a bheidh an Eoraip agus is ea is mó a bheidh ar a cumas dul i ngleic leis na dúshláin nach bhfacthas a leithéid cheana le linn na géarchéime seo. Dá bhrí sin, is ceist ceartais shóisialta agus dlúthpháirtíochta í, ach feidhmeoidh an plean téarnaimh seo freisin mar sciath chosanta in éadan an údarásaíochais a thiocfaí chun cinn sna Ballstáit murach sin, de thoradh neamhionannas agus deighiltí sóisialta, nuair a bheidh an chuid is measa den éigeandáil sláinte thart”.