Ihmisten tasalta – 3. kausi, jakso 21 – Luomupalkinnot ja luomuruoka Euroopassa

Tässä jaksossa käsittelemme luonnonmukaista viljelyä ja tuotantoa ja luomuruokaa EU:n ensimmäisten luomupalkintojen taustaa vasten. Palkinnot jaettiin syyskuussa 2022 kahdeksalle luomuelintarvikeketjussa ansioituneelle eurooppalaiselle organisaatiolle aina parhaasta luomutilasta parhaimpaan luomupk-yritykseen ja -ravintolaan. 
 

Kielivaihtoehdot:

Hyvät lukijat

Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja nostaa esiin kaksi tulevaa ETSK:n aloitetta, jotka liittyvät tämän hetken suurimpiin globaaleihin ongelmiin: ilmastokriisiin ja Ukrainan sotaan.

Tärkeitä päivämääriä

26.–27. lokakuuta 2022, Bryssel

ETSK:n täysistunto

6.–18. marraskuuta 2022, Sharm el-Sheikh

ETSK COP 27 -kokouksessa

24.–25. marraskuuta 2022, Zagreb

Connecting EU -seminaari

Asian ytimeen

Tällä palstalla pyydämme komitean jäseniä tuomaan esille erityisen kiinnostavina pitämiään aiheita, jotka ovat keskeisiä heidän toiminnassaan. Euroopan parlamentti järjestää 24.–30. lokakuuta kolmatta kertaa sitten vuoden 2017 sukupuolten tasa-arvon eurooppalaisen teemaviikon. Aihe on hyvin tärkeä koko EU:lle ja erityisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, joka on yhtäläisten oikeuksien puolestapuhuja. ETSK:n tasa-arvoryhmän puheenjohtaja Maria Nikolopoulou kertoo komiteaa ja parlamenttia yhdistävistä tekijöistä ja siitä, miten komitea haluaa osallistua hankkeeseen, mihin asioihin on kiinnitettävä eniten huomiota ja mitä konkreettisia toimia ETSK:ssa toteutetaan tasa-arvon teemaviikon aikana.

Maria Nikolopoulou: Sukupuolten tasa-arvon eurooppalainen teemaviikko ETSK:ssa

ETSK järjestää toisena peräkkäisenä vuotena yhdessä Euroopan parlamentin kanssa sukupuolten tasa-arvon eurooppalaisen teemaviikon. Tarkoituksena on sisällyttää sukupuolinäkökulma komiteassa käytäviin keskusteluihin tavanomaisen työmme yhteydessä.

Unelma Ukrainasta...

”Unelma Ukrainasta” -osiossa julkaisemme valokuvia Ukrainan sodasta ja sen seurauksista. Tällaista aineistoa saadaan usein toimittajilta, sillä he menevät sinne, minne me emme voi mennä, ja dokumentoivat tapahtumia ja varmistavat, ettei niitä unohdeta.

”Kysymyksen kohteena...”

”Kysymyksen kohteena...”

Sarjassa ”Kysymyksen kohteena...” ETSK:n jäseniä pyydetään perustelemaan, miksi ehdotettu lausunto on järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta tärkeä EU:n lainsäädäntäprosessissa. Tällä kertaa kysyimme tätä Tomasz Wróblewskilta, joka on laatinut lausunnon strategisista häirintätarkoituksessa nostetuista kanteista (SLAPP).

Tomasz Wróblewski: Mikä on strateginen häirintätarkoituksessa nostettu kanne (SLAPP) ja miten sitä vastaan voidaan puolustautua?

Sananvapaus ja julkisen keskustelun vapaus ovat nykyaikaisen demokratian kulmakiviä. Mahdollisuus jakaa tietoa, ilmaista mielipiteitä ja esittää näkemyksiä on ratkaisevan tärkeä tietoon perustuvan kansalaisyhteiskunnan kehittämiseksi. Nämä keskeiset arvot ohjaavat toimia, joilla torjutaan strategisia häirintätarkoituksessa nostettuja kanteita (SLAPP).

Arvaa, kuka on vieraanamme...

Yllätysvieras

Esittelemme ”Yllätysvieras”-palstalla sellaisten henkilöiden näkemyksiä ja kommentteja, joiden asenteet, toimet ja sitoumukset ovat merkillepantavia ja ansaitsevat suuren yleisön huomion. Tässä numerossa julkaistaan puolalaisen toimittajan ja EU-kirjeenvaihtajan Jowita Kiwnik-Parganan artikkeli.

Jowita Kiwnik-Pargana: ukrainalaiset sankarini

Kaikki alkoi rajalta. Pian Ukrainan sodan alkamisen jälkeen menin rajanylityspaikalle viemään humanitaarista apua, en vielä työskentelemään. Rajan yli virtasi tuolloin ihmisiä, pääasiassa naisia ja lapsia, joiden kaikki suunnitelmat olivat menneet yhdessä yössä uusiksi.

Uutisia ETSK:sta

Pk-yritysten asettaminen etusijalle EU:n tulevissa toimissa sai kannatusta ETSK:ssa käydyssä keskustelussa

ETSK:n isännöimässä keskustelussa pk-yritysten haasteista ja tulevaisuudennäkymistä EU:ssa suhtauduttiin myönteisesti unionin tilaa käsitelleessä puheessa esitettyihin toimenpiteisiin ja pohdittiin ETSK:n ehdotuksia, joiden tarkoituksena on helpottaa yritysten luovutuksia. Luovutusten kasvava määrä herättää nimittäin huolta. 

ETSK kehottaa ottamaan kaikkea tulevaa lainsäädäntöä varten käyttöön EU-tason nuorisotestin

ETSK hyväksyi syyskuun täysistunnossaan oma-aloitteisen lausunnon EU-tason nuorisotestistä. Nuoret ovat jo vuosien ajan vaatineet saada äänensä kuuluviin päätöksentekoprosesseissa. Tämän lausunnon myötä ETSK:sta tulee ensimmäinen EU:n elin, joka tukee nuorten toivetta mekanismista, jonka avulla voidaan arvioida tulevan lainsäädännön vaikutuksia nuorisoon.

Ilmastorahasto nopeiden vastatoimien mahdollistamiseksi kriisitilanteissa

ETSK ehdottaa oma-aloitteisessa lausunnossaan ilmastorahaston perustamista, jotta uusiin ilmasto- ja energiakriiseihin voitaisiin vastata ripeästi. Rahastolla täydennettäisiin EU:n nykyisiä toimintapolitiikkoja ja varmistettaisiin nykyisen rahoituksen tehokkaampi hyödyntäminen.

EU:n on kiinnitettävä huomiota sosiaaliseen kestävyyteen

ETSK kehottaa oma-aloitteisessa lausunnossaan komissiota kuvailemaan säännökset, jotka ovat tarpeen EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän laajentamiseksi sosiaalisiin tavoitteisiin. Luokitusjärjestelmäasetuksessa komissiolle annetaan tehtäväksi julkaista asiaa koskeva kertomus, mutta komissio ei ole vielä tähän mennessä sitä tehnyt.

Perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate: aika siirtyä sanoista tekoihin!

ETSK järjesti 26. syyskuuta konferenssin Euroopan komission tuoreimmasta oikeusvaltiokertomuksesta keskustellakseen keinoista varmistaa, että kertomuksen suositukset johtavat konkreettisiin parannuksiin jäsenvaltioissa.

EU:n luomupalkinnot 2022: parhaina palkitut pk-yritys, vähittäismyyjä ja ravintola löytyvät Saksasta, Belgiasta ja Ruotsista

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) esitteli 23. syyskuuta kaikkien aikojen ensimmäisten EU:n luomupalkintojen voittajat. Kilpailu, jonka tarkoituksena on palkita EU:n luonnonmukaisen tuotannon arvoketjun parhaimmistoa, järjestetään yhteistyössä Euroopan komission ja muiden kumppaneiden kanssa.

Hiilidioksidin poistotekniikoiden käyttöönotto teollisuudessa on avainasemassa pyrittäessä vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin

ETSK antoi syyskuun täysistunnossaan oma-aloitteisen lausunnon hiilidioksidin poistotekniikoista Euroopan teollisuudessa.

Energia: ETSK varoittaa luomasta uusia riippuvuussuhteita

ETSK kannattaa äskettäin antamansa lausunnon mukaan Euroopan komission REPowerEU-suunnitelmaa EU:n vieroittamiseksi venäläisestä kaasusta ja öljystä, mutta huomauttaa, että monet ongelmat, joita nyt ratkotaan kovassa kiireessä, olisi voitu välttää tai niitä olisi voitu lieventää vähentämällä riippuvuutta energiantuonnista jo kauan sitten ja saattamalla energiamarkkinat valmiiksi, niin kuin ETSK on jo vuosia vaatinut.

EU:ssa on lisättävä julkisia investointeja energiainfrastruktuuriin ilmastonmuutoksen torjumiseksi

EU:n tulee vastata ilmastokriisiin kolmella tavalla: mobilisoimalla rahoitusta, osallistamalla kansalaisia ja yksityistä sektoria sekä osoittamalla vahvaa poliittista johtajuutta. Tämä on syyskuun täysistunnossa hyväksytyn ETSK:n oma-aloitteisen lausunnon viesti.

Kohtuuhintainen ja laadukas terveydenhuolto kaikille eurooppalaisille: ”kannattamamme yhteiskunnan malli”

Syyskuun täysistunnossaan komission varapuheenjohtajan Margaritis Schinasin kanssa käydyssä keskustelussa ETSK kehotti komissiota toimimaan kunnianhimoisesti uuden eurooppalaisen hoito- ja hoivastrategian täytäntöönpanossa. ETSK kiinnitti huomiota terveydenhuollon työntekijöihin ja heidän taitoihinsa, koulutukseensa ja työoloihinsa ja piti luottamuksen rakentamista ennakkoedellytyksenä eurooppalaisen terveysdata-avaruuden onnistumiselle.

Energiaköyhyyden torjumisen tulisi olla EU-maiden poliittisen asialistan kärjessä

Koska sellaisten eurooppalaisten kotitalouksien määrä, jotka eivät kykene lämmittämään asuntoaan, todennäköisesti kasvaa, ja energian hinnannousu on vuositasolla yli 40 prosenttia, ETSK kehottaa äskettäin antamassaan lausunnossa EU:ta ja jäsenvaltioita toteuttamaan kiireellisiä toimenpiteitä energiaköyhyyden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Komission esittämissä jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa vastataan asianmukaisesti kiireellisimpiin haasteisiin

ETSK antoi äskettäin myönteisen lausunnon Euroopan komission ehdottamista jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista. Komitea pitää suuntaviivoja asianmukaisina, sillä niiden avulla puututaan työmarkkinoiden kiireellisimpiin ongelmiin.

Uutisia ryhmiltä

Ikääntyvä Eurooppa tarvitsee enemmän menestyksekkäitä yritysten luovutuksia

Mira-Maria Kontkanen, ETSK:n työnantajat-ryhmän jäsen

Onnistuneesti luovutetut yritykset menestyvät startup-yrityksiä paremmin, kun tarkastellaan yritysten selviytymisastetta, liikevaihtoa, taloudellista tulosta, innovatiivisuutta ja työllistävää vaikutusta. Vaikka on järkevää tukea Euroopan startup-yrittäjiä, Euroopan elpymisen ja kasvun tiellä on yhtä lailla edistettävä yritysten luovutuksia.

 

Ihmisarvoinen työ kaikkialla maailmassa: pakkotyön torjuminen ja työolojen parantaminen eurooppalaisissa toimitusketjuissa

ETSK:n työntekijät-ryhmä

ETSK:n työntekijät-ryhmä tukee vakaasti komission pyrkimyksiä edistää ihmisarvoista työtä, mutta on huolissaan siitä, että nykyisissä ehdotuksissa olevat aukot saattavat johtaa lainsäädännön epätyydyttävään täytäntöönpanoon.

 

EU:ssa tarvitaan ihmisiin ja heidän oikeuksiinsa ja tarpeisiinsa keskittyviä terveydenhuolto- ja hoivajärjestelmiä

ETSK:n ”kansalaisyhteiskunnan organisaatiot” ‑ryhmän jäsen ja lausunnon SOC/720 esittelijä Danko Relić

Vahvojen ja selviytymiskykyisten terveydenhuolto- ja hoivajärjestelmien kehittäminen Euroopan unionissa edellyttää koulutettua, ammattitaitoista ja motivoitunutta työvoimaa. Tarvitsemme terveydenhuolto- ja hoivajärjestelmiä, joissa keskitytään ihmisiin ja heidän oikeuksiinsa ja tarpeisiinsa.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Geopoliittinen kuohunta Euroopan ovella: kansalaisyhteiskunnan näkökulma

ETSK:n vuotuisessa kansalaisyhteiskunnan viestinnän ammattilaisille tarkoitetussa seminaarissa, joka järjestetään Zagrebissa 24.–25. marraskuuta, pohditaan Ukrainan sodan vaikutuksia EU:hun ja käsitellään kolmea vaikeaa kysymystä.

Luovuus covid-19-pandemian aikana: musiikkiteollisuus

ETSK:n verkkosivustolla on sarja musiikkialan ammattilaisten videohaastatteluja, joissa käsitellään sitä, miten covid-19-pandemia on muuttanut heidän työtään.

 

ETSK:n näyttely Euroopan yhteisen rahan 20-vuotispäivän kunniaksi

”Euron matka” koostuu sarjasta kuvia euron historiasta. Niissä on yhdistetty Euroopan unionin historiallisten arkistojen aineistoa, Euroopan komission toimittamia tietoja sekä Kroatian keskuspankin näyttelymateriaalia.